NOVES PÒLISSES | 11/01/2005  Ruralcat

Agroseguro incorpora les explotacions ecològiques en l¿assegurança per EEB

L'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades (Agroseguro) enguany inclou, en l'assegurança d'Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), les explotacions registrades com a ramaderies ecològiques.

Encefalopatia Espongiforme Bovina

Les explotacions hauran de comptar amb el certificat i número de registre que les acrediti com a tals. Aquest document l¿atorgarà l'Autoritat o Organisme de Control d'Agricultura Ecològica oficialment reconegut per la Comunitat Autònoma on radiqui l'explotació. Aquestes explotacions beneficiades hauran de disposar del llibre per al control d'alimentació del bestiar. També hauran de comptar amb un llibre de control sanitari degudament actualitzat i diligenciat per l'esmentada autoritat o organisme de control. La pòlissa aquest any cobrirà les jònegues de centres de recria (femelles d'almenys 17 mesos d'edat i de 24 mesos com edat límit). Al mateix temps, també tindrà en compte altres vedelles joves (femelles de menys de tres mesos d'edat i sense les característiques d'animals reproductors). En el cas de l¿assegurança per EEB en bestiar de brega, s'han incorporat les vaques per encreuament industrial (femelles que no es reprodueixen en puresa amb edat mínima de 24 mesos). Així mateix, s¿han afegit als sementals de races càrnies en l'assegurança EEB per al bestiar de brega com a animals assegurables. En l'assegurança d'explotació de bestiar boví reproductor i de recria, entre altres modificacions, s'inclou un nou règim per a les explotacions de recria de jònegues. De la mateixa manera, la nova pòlissa permetrà assegurar a les explotacions registrades com a ramaderies ecològiques. En un altre sentit, en l'assegurança d'explotació de bestiar boví d'alta valoració genètica ha disminuït l'edat mínima, per ser assegurable, de les femelles d'explotacions de producció de carn, passant de 30 mesos a 24 mesos. A part, en l¿assegurança s¿inclouen les races Bolda d¿Aquitània i Marró de Muntanya. Pel que fa a la pòlissa d'explotació de bestiar oví i caprí han disminuït les franquícies, del 20 al 10 per cent, en el cas de sinistres deguts a atac d'animals salvatges o gossos ensinistrats. Tanmateix, han augmentat els valors d'assegurament, segons es tracti d'explotacions d'aptitud làctia o d'aptitud resta. En l'assegurança d'explotació de bestiar boví d'esquer, Agroseguro ha exclòs de les garanties les malalties de les llistes A i B del Codi Zoosanitari Internacional de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OIE), excepte el Carboncle i l¿SRB. Aquestes assegurances podran contractar-se des del 15 de gener fins al 31 de desembre i l'últim dia de pagament serà el 2 de gener.

Informació relacionada