PÒLISSES A ESPANYA | 09/01/2005  Ruralcat

Els pagesos van contractar el 2004 un 5% més d¿assegurances agràries

Els pagesos van contractar durant l¿any 2004 un 5 per cent més d¿assegurances agràries que en l¿exercici del 2003 a Espanya. En total es van assegurar prop de 500.000 pòlisses, valorades en 520 milions d'euros, dels quals el MAPA en va subvencionar 210 milions, un 9% més que el 2003.

Font: MAPA

Font: MAPA

Les dades es desprenen d¿un informe fet per l'Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) i recull també dades sobre l'evolució de la contractació i la incidència de la sinistralitat i sobre futures indemnitzacions previstes. Pel que fa a la subvenció del MAPA, aquesta s¿ha distribuït per sectors de la següent manera: 28 milions d'euros per als cultius herbacis extensius, 43 per a fruiters, 24 per a cítrics, 13 per a hortalisses i flors, quatre per a l¿olivarer, 28 per a la vinya, 61 per a bestiar boví i oví i nou per a d¿altres produccions.

Evolució de la contractació

Els cultius herbacis extensius és on més ha augmentat la contractació d¿assegurances, fins a un 15 per cent, com a resultat, segons explica l¿informe, de les bones expectatives de collita que presentaven els cereals d'hivern la primavera passada. En el sector fruiter la contractació s¿ha apujat un 10 per cent. Els cítrics, en canvi, reflecteixen una certa reculada en el seu volum de pòlisses contractades, del dos per cent, que podria ser una conseqüència del fort increment d¿anys anteriors. Les flors i hortalisses presenten un increment en la contractació pròxim al 10 per cent, com a resultat de la bona acollida que presenta l'assegurança entre els productors de tomàquet, enciam, albergínia, meló i síndria. Pel que fa al sector olivarer, aquest ha incrementat un 13 per cent la contractació, mentre que els vinyataires només van contractar un quatre per cent més que el 2003. En el conjunt de produccions ramaderes s¿observa una reducció del sis per cent en la contractació mitja registrada. En aquest sector destaca la posada en marxa de l¿assegurança per a bestiar aviar de carn, on els productors han assegurat prop de sis milions de caps de pollastre ¿broiler¿, un 5% de la cabanya total.

Sinistralitat i indemnitzacions

Destaquen en aquest apartat els danys produïts al sector fruiter com a conseqüència de les gelades dels primers dies del mes de març. La quantia que les entitats asseguradores abonaran als agricultors, ramaders i aqüicultors assegurats, se situa prop dels 342 milions d'euros. La distribució per sectors és la següent: 15 milions d'euros per als cultius herbacis extensius, 111 per a fruiters, 31 per a cítrics, 15 per a hortalisses i flors, cinc per a l¿olivar, 25 per a vinya, 96 per a bestiar boví i oví i 44 per a d¿altres produccions.