AJUTS CARBURANTS | 06/01/2005  Ruralcat

Es publica el règim d'ajuts als agricultors per la pujada del gasoil

El BOE ha publicat l'Ordre del Ministeri d'Agricultura que estableix un règim temporal d'ajudes al sector agrari, acollides al règim de "minimis", amb la finalitat de pal·liar la incidència del sobrecost del gasoil agrícola, segons va acordar el Consell de Ministres el passat mes d'octubre.

Roda de tractor

La quantitat màxima global de les ajudes de "minimis" (possibilitat que un Estat membre concedeixi un màxim de 3.000 euros per explotació en el termini de tres anys sense justificar a la Comissió) és de 63 milions d'euros. Així mateix, en un comunicat, el Ministeri recorda que l¿ajuda per sol·licitant no podrà ser superior a l'import de 3.000 euros. L'ajuda consisteix en una subvenció directa de 0,06 euros per litre de gasoil B d'ús agrícola, justificat amb factures o amb xecs-gasoil bonificats. Aquests documents hauran de ser els adquirits pel titular d'una explotació agrària en el període de l'any 2004, fins al límit comú per beneficiari establert en aquesta norma.

Requisits per sol·licitar l'ajut

Les sol·licituds d'ajuda hauran de presentar-se en els òrgans competents de les Comunitats Autònomes, dins del termini que aquestes assenyalin i, en tot cas, abans de l'1 de març de 2005. L'Ordre estableix que poden acollir-se a aquesta ajuda els titulars d'explotacions agràries inscrits en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. També se¿n podran beneficiar, els treballadors per compte propi, o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en l'activitat d'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura. Les Societats Agràries de Transformació i altres titulars i les persones jurídiques que acreditin l'exercici de l'activitat agrària en les explotacions, també poden sol·licitar les ajudes, sempre que s'ajustin a l'establert en aquesta norma. Les cooperatives d'explotació comunitària de la terra, les d'utilització de maquinària agrícola i les agràries amb reconeixement estatutari d'una secció de cultius o de maquinària per a la prestació de serveis als seus socis, podran computar els litres de gasoil B agrícola que els van ser facturats en l'any 2004. Aquesta ajuda no pot superar l'import de 3.000 euros per a cada cooperativa, ni la quantitat global de dos milions d'euros per al conjunt de totes elles, procedint-se al corresponent prorrateig, en cas necessari.