FERTILITZACIÓ | 30/12/2019  Ruralcat

S’estableix una nova metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí

Per poder aplicar aquest nou mètode, s’ha creat una aplicació informàtica, anomenada Balanç de Nitrogen en Granja (BNG), la qual permet als titulars d'explotacions ramaderes de porcí calcular el nitrogen generat en l’explotació porcina comprès en un període de referència.

La nova normativa permet calcular de forma més precisa el nitrogen generat en l’explotació pels diferents tipus de bestiar porcí

La nova normativa permet calcular de forma més precisa el nitrogen generat en l’explotació pels diferents tipus de bestiar porcí

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal de realitzar una millor gestió de les dejeccions ramaderes amb l’establiment d’una nova metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí.

La nova normativa assegura un mètode més adient per justificar una reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació, ja que permet calcular de forma més precisa el nitrogen generat en l’explotació pels diferents tipus de bestiar porcí i amb efectes en l’elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes.

Amb aquest objectiu, es va treballar, juntament amb l’IRTA i diversos fabricants de pinso, en un pla pilot durant l’any 2017 per tal de conèixer el nitrogen generat en les explotacions porcines aplicant el mètode del balanç de nitrogen a nivell d’explotació ramadera, molt similar al que utilitzen altres països europeus com França i Dinamarca. En el futur, es preveu que el mètode sigui extensiu a d’altres tipus de bestiar, com l’aviram.

Aquest nou mètode va acompanyat d’una nova aplicació informàtica, anomenada Balanç de Nitrogen en Granja (BNG), la qual permet als titulars d'explotacions ramaderes de porcí calcular el nitrogen generat en l’explotació porcina comprès en un  període de referència, entre l'1 de setembre de l'any anterior i el 31 d'agost de l'any vigent. D’altra banda, aquesta aplicació permet també presentar al Departament els resultats del Balanç. L’aplicació està operativa a través d’un nou mòdul dins de l’aplicatiu de gestió telemàtica ramadera (GTR) i que posa a disposició el Departament.

El balanç és de caràcter voluntari. Entre el 21 de desembre i el 21 de gener de 2020, les persones integradores poden entrar a l’aplicatiu les dades sobre els pinsos i els animals referides als integrats que optin per realitzar el balanç de nitrogen. Entre el 22 de gener i el 25 de febrer de 2020, els titulars podran elaborar i presentar el balanç, a través del mateix aplicatiu.

Font: DARP