NORMATIVA | 29/12/2004  Ruralcat

El Govern aprova el decret per desenvolupar la Llei d¿ordenació vitivinícola

El Govern ha aprovat el decret per mor del qual es desenvolupa la Llei 15/2002 d¿ordenació vitivinícola. La llei, aprovada el 2002, vol crear un marc a Catalunya per al sector vitivinícola per millorar la qualitat dels productes i ordenar els instruments necessaris per assolir aquests objectius.

Font: INCAVI

Font: INCAVI

Mitjançant aquest decret es regulen aspectes com les denominacions d¿origen, les denominacions d¿origen qualificades, els vins de finca, els vins de la terra, els consells reguladors de les denominacions d¿origen, el seu règim electoral, així com les competències sobre inspecció i règim sancionador en matèria vitivinícola, i els òrgans assessors de l¿Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).

Denominacions d¿origen

Perquè una DO sigui reconeguda els sol·licitants hauran d'acreditar els següents requisits: justificar el nom geogràfic i de la seva relació amb la zona geogràfica determinada, delimitar la zona de producció, les característiques del sòl i les condicions climatològiques, les varietats de vitis vinifera, els mètodes de conreu i de vinificació, el grau alcohòlic volumètric natural mínim, el rendiment per hectàrea, les anàlisis i l¿avaluació de les característiques fisicoquímiques i organolèptiques, el règim de declaracions i registres, les característiques dels productes emparats, la descripció dels vins, la forma de presentació, els òrgans del consell regulador i el seu règim de funcionament intern. Les diferents denominacions d¿origen podran coexistir dins del territori de Catalunya. Podran sobreposar-se geogràficament sempre que ho autoritzin els consells reguladors de totes les denominacions d¿origen afectades. El decret també fixa que són el consells reguladors els qui han d¿establir la forma i la condició de reg de la vinya.

Denominacions d¿origen qualificades

Les denominacions d¿origen qualificades (DOQ), a més de complir els requisits exigibles a les denominacions d¿origen, han de complir amb criteris objectius de més exigència de conreu, elaboració, criança, embotellat i comercialització. Perquè una DO pugui accedir a ser qualificada han d¿haver transcorregut, com a mínim, deu anys d¿ençà del seu reconeixement com a denominació d¿origen. Requisits per a esdevenir Denominació d¿Origen Qualificada:
  • Establir un sistema de traçabilitat vitivinícola integral.
  • Garantir que els productes emparats per la D.O.Q. es comercialitzin només embotellats en els cellers que hi estiguin inscrits.
  • Instaurar un sistema de control de qualitat i certificació dels vins protegits.
  • Ordenar que en els cellers inscrits només pugui entrar-hi raïm o most procedent de vinyes inscrites.

Vins de finca

El decret estableix també les condicions que han de reunir els vins de finca perquè se¿ls reconegui com a vins de qualitat. En destaquen les següents:
  • Les parcel·les de vinya i els cellers hauran d¿haver estat inscrits als registres corresponents de la denominació d¿origen un mínim de cinc anys
  • El rendiment productiu màxim serà com a mínim un 15% inferior al que estableix el reglament de la D.O.
  • La puntuació exigida pel Comitè de cata de la D.O. serà superior a l¿exigit a la resta de vins d¿aquesta
Només podran sol¿licitar aquesta denominació els cellers elaboradors de vins que tinguin un trajectòria consolidada, amb vins de prestigi i qualitat en el mercat en un període de temps no inferior als 10 anys.

Vins de la terra

El decret estableix que el vi de la terra és el que procedeix d¿un territori vitícola que ha estat delimitat tenint en compte les condicions ambientats i de conreu determinades.

Consells reguladors

Les obligacions dels consells reguladors de les DO també queden definides en el decret, així com les causes d¿incompliment d¿aquestes i els seus efectes. Es regula també el Registre de consells reguladors, on ha d¿haver-hi diferents dades sobre les seves actuacions, com a eina de coneixement públic de la situació de cadascun d¿ells. També sobre els consells reguladors es regulen qüestions sobre el seu règim electoral.

Incavi

Finalment, el Decret desenvolupa l¿estructura del Consell Assessor de l¿INCAVI, com a òrgan d¿assessorament en matèria vitivinícola.