INFORME-CAMP DE TARRAGONA | 27/12/2004  Ruralcat

La FCAC afirma que les cooperatives han de créixer i modernitzar-se per competir a l¿Europa dels 25

Les cooperatives agrícoles necessiten "modernitzar-se i reorientar la política empresarial cap al creixement a través de la col·laboració" per a ser més competitives a l¿Europa dels 25. Aquesta és la conclusió principal d¿un estudi fet per la FCAC a 46 cooperatives del Camp de Tarragona.

Celler. Font: DARP

Celler. Font: DARP

L¿estudi, segons la pròpia FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya), "posa en evidència l¿escassa dimensió de part de les cooperatives analitzades. Aquest indicador ha de servir perquè els seus responsables reorientin la seva política empresarial potenciant el creixement a través de projectes de col·laboració". Les cooperatives tarragonines que han pres part d¿aquest estudi estan ubicades a les comarques de l¿Alt i el Baix Camp, el Tarragonès, la Ribera d¿Ebre, el Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Són empreses dedicades al multicultiu minifundista o bé a tres sectors: vi, oli i fruita seca. Per a elaborar l¿informe s¿han analitzat els comptes anuals de tres exercicis econòmics (1999, 2000 i 2001). La situació de les cooperatives, continua dient l¿informe, "s¿emmarca en un escenari polític, econòmic i social marcat per l¿adhesió de nous socis a la Unió Europea (UE) i per l¿increment de moviments fruit de la globalització. Aquests factors requereixen dimensions empresarials mínimes que garanteixin la competitivitat".

Conclusions

L'estudi centra les seves conclusions entorn de quatre grans blocs, de cadascun dels quals en deriven les següents conclusions:
  • Inversió en actius productius (elements de l¿immobilitzat necessaris per dur a terme l¿objecte social) Tret de les cooperatives de la Conca de Barberà, els increments anuals de l¿immobilitzat material net van des d¿un 3 fins a un 46%. En tots els sectors s¿ha invertit durant els tres exercicis analitzats, però les inversions més fortes s¿han produït a les cooperatives vinícoles.

  • Equilibri financer Els balanços mitjans de les seccions agràries de les comarques de l¿Alt Camp, el Baix Penedès i la Ribera d¿Ebre presenten fons de maniobra negatius. Això vol dir que les inversions fixes s¿estan finançant, en certa mesura, amb deutes a curt termini. En analitzar els balanços consolidats amb les seccions de crèdit es detecta que les cooperatives analitzades no assoleixen els percentatges mínims exigits per la normativa.

  • Ingresos L¿evolució dels ingressos de les societats cooperatives constitueix una de les dades més preocupants de l¿estudi. Amb un creixement mig del 8% de les vendes en tres anys, els ingressos de les empreses cooperatives s¿ha reduït en termes efectius, ja que l¿increment de l'IPC durant aquest període va ser del 9,6%. Només el sector vitivinícola va augmentar els seus ingressos.

  • Despeses Malgrat que hi ha una forta contenció, els costos que s¿han d¿assumir per cada euro de facturació són cada vegada més elevats a conseqüència de l¿evolució de les vendes.