ASSEGURANCES AGRÀRIES | 26/12/2004  Ruralcat

El nou Pla d'Assegurances Agràries Combinades per al 2005 incorpora noves actuacions

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica avui la resolució del Consell de Ministres del passat 3 de desembre en què s'aprova, a proposta del Ministeri d'Agricultura, el Pla d'Assegurances Combinades per a l'exercici 2005.

Cireres glaçades

A més de les línies d'assegurances ja incloses en anys anteriors, s'incorpora un conjunt de noves actuacions i es preveu la revisió de les anteriors per millorar el seu funcionament. Entre les noves línies d'assegurança i risc destaca la cobertura per risc de gelada per a la patata primerenca i la planta ornamental i per cop de calor per al raïm de taula. També s'estudia la inclusió d'una assegurança d'explotació de vinya que millori la cobertura actual de riscos extraordinaris. Pel que fa a l'agricultura ecològica, s'incorporaran preus diferenciats en aquelles línies d'assegurança d'aplicació a determinades produccions que compleixin els requeriments del Reglament (CEE) nº 2092/91 del Consell, de 24 de juny de 1991, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris. En tot cas, la incorporació d'aquestes noves actuacions requerirà la disponibilitat pressupostària suficient per atendre el cost de les subvencions previstes i que els estudis de viabilitat estiguin finalitzats en les dates establertes al Pla.