SUBVENCIONS GOVERN CENTRAL | 23/12/2004  Ruralcat

El Consell de Ministres aprova les condicions per les ajudes de la PAC

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que fixa les bones condicions agràries i de medi ambient que haurà de complir l'agricultor en relació amb les ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC).

Camps afectats per la PAC

EL MAPA ha recordat que la reforma de la PAC aprovada al juny de 2003, introdueix el principi de "condicionalitat". Aquest concepte defineix les bones condicions agràries i mediambientals, així com els requisits legals de gestió, necessaris per obtenir les ajudes comunitàries. Les fonts del Ministeri han advertit que els Estats membres controlaran aquestes condicions. L¿incompliment d¿aquesta norma pot suposar, per a l'agricultor o ramader que rebi ajudes directes, la seva disminució i fins i tot la seva exclusió dels pagaments. A Espanya, l¿encarregat de gestionar els ajuts serà el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), qui coordinarà els controls de condicionalitat, que realitzaran les Comunitats Autònomes. Agricultura ha detallat que, pel que fa a l¿erosió i l'estructura del sòl, es prohibeix el conreu en terrenys de pendent mitjana superior al 10 per cent per a cultius herbacis i el 15 per cent per a cultius llenyosos. Des del ministeri, també han establert les dates de sembra per a mantenir una cobertura mínima del sòl. A més a més, no es permet arrencar oliveres ni qualsevol cultiu llenyós de secà en parcel·les de desnivell superior al 15 per cent. També s¿han delimitat les pràctiques opcionals de conreu, aportació de fems i purins per a terres de guaret, de retirada i no conreades. De la mateixa manera, han quedat fixats els criteris de rotació de cultius i cobertes vegetals en àrees d'elevat risc d'erosió. Respecte a la conservació de la matèria orgànica, el MAPA ha assenyalat que es prohibeix la crema de rostolls, excepte per motius fitosanitaris. Igualment, han quedat establertes les normes per a l'eliminació de restes de collita i poda. Pel que fa la biodiversitat, i en concret sobre el deteriorament dels hàbitats, Agricultura ha indicat que s'estableix la prohibició de cremar o rompre pastures i el manteniment del seu arbrat. També ha explicat, que el nivell mínim de càrrega ramadera passarà a 0,1 unitat de bestiar major (UGM) per hectàrea en pastures permanents. S¿ha fixat també la neteja de la vegetació espontània no desitjada, la prohibició general d'alteració de llindes i altres elements estructurals. Així mateix, s¿ha establert la instal·lació de sistemes de mesurament d'aigua de reg en explotacions de regadiu i la prohibició d'ús de fitosanitaris i similars sobre terrenys entollats o amb neu. Finalment, el text ha inclòs la prohibició d'abocaments incontrolats i la utilització de tancs, fosses, femers o basses en explotacions ramaderes d¿estabulació permanent o semipermanent. EL MAPA ha destacat que l'objectiu de la condicionalitat és incentivar als agricultors perquè respectin la normativa existent en els seus diferents àmbits. D¿aquesta manera, contribuïran en que el sector agrari compleixi amb els principis del desenvolupament sostenible.