CONFERÈNCIA SECTORIAL | 19/12/2004  Ruralcat

El Govern central destina 85 milions d¿euros a programes agrícoles i ramaders

El Consell de Ministres ha aprovat la distribució de 85.144.000 euros entre les Comunitats Autònomes per subvencionar programes agrícoles, ramaders, de desenvolupament rural i alimentació, segons la distribució de fons acordada en la Sectorial del passat 25 de novembre.

Repartiment de fons per al Pla d¿abandonament de la producció lletera. Foto: MAPA

Repartiment de fons per al Pla d¿abandonament de la producció lletera. Foto: MAPA

En el capítol destinat a ajudes per causes extraordinàries, s'ha aprovat la transferència a la Comunitat Autònoma d'Aragó de 109.492 euros per recuperar la capacitat productiva dels olivarers després dels danys soferts per les gelades.

Programes agrícoles

Del total de les subvencions es destinaran 11.201.178 euros al finançament de diferents línies d'actuació en agricultura, dels quals 2.545.178 euros seran per a la lluita contra plagues, i 6 milions d'euros per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris. Es tindrà en compte el nombre d'explotacions amb superfície agrícola útil i producció final agrària, i el nombre de tractors en ús de més de 20 anys d'antiguitat, inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola. En aquest mateix capítol agrícola, s'ha aprovat la distribució de 2.656.000 euros per a la implantació de sistemes de traçabilitat en el sector hortofrutícola, basant-se en el valor de la producció comercialitzada de fruites i hortalisses de les entitats reconegudes com Organitzacions de Productors.

Línies d¿actuació en ramaderia

Per als programes ramaders s'han destinat 44.882.632 euros, dels quals 7.181.280 euros s'utilitzaran per a programes d'eradicació de malalties dels animals, que inclouran el control de la llengua blava, la lluita contra la malaltia d¿Aujeszky i la detecció precoç d'altres malalties del porcí, així com per al programa de vigilància enfront de la Influença Aviària. Una altra de les línies d'actuació és el Pla d'abandonament indemnitzat de la producció lletera, per al qual s'han destinat 35 milions d'euros, que s'han repartit d'acord amb les sol·licituds presentades pels ramaders de tota Espanya. Per a la implantació del programa de productes ramaders de qualitat en els mercats nacionals, que reuneixin les condicions exigides per als intercanvis comunitaris, s'ha aprovat l'assignació de 360.974 euros. Aquesta ajuda es destinarà preferentment a establir procediments per garantir millors pràctiques en matèria de traçabilitat, sanitat i benestar animal. Per altra banda es destinen 46.778 euros per a l'adquisició d'animals de reposició de determinades races bovines, ovines i caprines autòctones espanyoles, i 12.000 euros per al foment de races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció, que s'utilitzaran per a la Raça Gallina de Mos a la Comunitat Autònoma de Galícia. Per a ajudes als operadors del sector lleter i destinades a l'adquisició de béns d'equip s'han destinat 2.281.600 euros, utilitzant-se com clau del repartiment el nombre de cisternes registrades a cada Comunitat Autònoma.

Desenvolupament rural

Per a actuacions en desenvolupament rural s'ha aprovat el repartiment de 22.954.458 euros entre les Comunitats Autònomes, assignant-se 14.999.500 euros per a obres d'infraestructura i equipament i 120.000 euros per a arrendaments rústics històrics, destinats a la línia d'ajudes orientades a facilitar als arrendataris l'exercici del dret de la propietat. Per a les mesures d'acompanyament de la PAC es destinen 7.834.958 euros, distribució que es porta a terme finalitzat l'exercici FEOGA 2004, després de constatar que les necessitats de fons en algunes Comunitats Autònomes sobrepassaran les quantitats transferides d'acord amb els criteris adoptats en la Sectorial de març de 2004, pel que es realitza una segona distribució de fons, calculada en funció de la despesa realitzada en l'exercici FEOGA 2004. Finalment, i per al foment de la industrialització agroalimentaria (ajudes IFOP), s'assignen 5.996.240 euros destinats a ajudes per a inversions orientades a la millora de la transformació i comercialització de la pesca i la aqüicultura.