SUBVENCIONS GENERALITAT | 15/12/2004  Ruralcat

El DARP donarà ajuts a superfícies per a conreus herbacis

El 17 de desembre el Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca farà efectiu als productors el pagament de l¿ajut a superfícies per a cereals, oleaginoses, proteaginoses, lleguminoses de gra, lli, cànem i arròs, derivats de la Política Agrària Comuna (PAC) i en aplicació del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre.

Camp de cultius herbacis

Font: DARP

En aquests documents s¿estableixen disposicions comunes aplicables als règims d'ajut directe en el marc de la PAC del Reglament (CE) núm. 2237/2003 de la Comissió, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen normes detallades d'aplicació de determinats règims d'ajuts previstos en el títol IV del R. (CE) núm.1782/2003, que estableix l¿organització comú del mercat de l¿arròs. Aquests ajuts representen un total de 107.240.323,65 euros i en són beneficiaris 25.712 productors catalans. Com a conseqüència de les demandes del DARP davant del MAPA, aquest any s¿han regionalitzat per comunitats autònomes les subsuperfícies màximes subvencionables d'arròs. Aquest fet, juntament amb el canvi de sistema de penalitzacions i els nous imports de l¿ajut, han afavorit als arrossers catalans, ja que la penalització s'ha reduït d'un 62% al 2003 a un 2,7% en aquesta campanya. L¿import que han percebut aquestes parcel·les de cultiu dels 2.578 sol·licitants de l'ajut compensatori a l'arròs ha estat de 22.998.957,10 euros contra els tan sols 2.616.883,52 euros de l¿any 2003.
Distribució dels ajuts per demarcacions
Demarcació Explotacions Import (Euros)
Barcelona 4.828 16.776.017,99
Girona 3.680 15.933.943,50
Lleida 13.389 47.562.623,45
Tarragona 1.136 4.590.509,60
Terres de l'Ebre 2.679 22.377.229,11
TOTAL 25.712 107.240.323,65

Distribució dels ajuts per comarques
Comarca Explotacions Import (Euros)
BARCELONA
Anoia 975 4.499.886,57
Bages 1.023 4.099.164,68
Baix Llobregat 15 78.042,82
Berguedà 429 1.552.112,14
Cerdanya 218 528.726,33
Garraf 16 43.091,49
Maresme 83 207.930,77
Osona 1.260 3.453.345,99
Vallès Occidental 156 837.347,29
Vallès Oriental 653 1.476.369,91
GIRONA
Alt Empordà 1.060 5.725.414,29
Baix Empordà 735 4.067.363,02
Garrotxa 536 1.174.961,83
Gironès 570 2.114.665,02
Pla de l'Estany 348 1.403.758,36
Ripollès 59 54.341,63
La Selva 372 1.393.439,35
LLEIDA
Alt Urgell 274 795.359,22
Alta Ribagorça 5 16.096,14
Garrigues 651 1.412.129,20
Noguera 3.167 12.610.781,35
Pallars Jussà 675 2.493.883,22
Pallars Sobirà 32 42.015,03
Pla d'Urgell 1.579 4.085.371,90
Segarra 2.177 8.664.853,48
Segrià 2.076 7.090.486,10
Solsonès 567 3.429.042,73
Urgell 2.186 6.922.605,08
TARRAGONA
l'Alt Camp 132 502.394,84
Alt Penedès 120 284.711,66
Baix Camp 46 121.377,68
Baix Penedès 41 60.373,17
Conca de Barberà 762 3.422.904,01
Priorat 6 25.402,36
Tarragonès 29 173.345,88
TERRES DE L'EBRE
Baix Ebre 1.421 9.429.148,21
Montsià 1.183 12.793.763,73
Ribera d'Ebre 36 55.965,92
Terra Alta 39 98.351,25
TOTAL CATALUNYA 25.712 107.240.323,65