RENDA AGRÀRIA | 07/02/2014  DAAM

La renda agrària creix per tercer any consecutiu

La renda agrària catalana es va incrementar l'any 2012 en xifres absolutes 1.993 milions d'euros. Les estimacions provisionals per a l'any 2013 assenyalen un increment del 7,37%

La renda agrària catalana es va incrementar l’any 2012 un 13,09% a preus corrents (segons el valor nominal) i un 12,31% a preus constants (corregits segons la inflació), d’acord amb l’avanç definitiu de l’estimació d’aquesta magnitud. En xifres absolutes, va representar 1.993 milions, i va superar netament els 1.762,24 milions d’euros de l’any 2011.

Les causes d’aquesta sensible alça s’han de buscar en la combinació favorable del factor preus i del factor producció. Així, pel que fa a aquesta darrera, en el període considerat s’han registrat augments tant de la Producció Final Agrícola (+4,03%) com de la Producció Final Ramadera (+7,60%). La combinació d’ambdues ha generat un increment del 6,09% de la Producció Final Agrària (PFA).

Cal destacar el bon comportament de produccions com els farratges (+18,24%), l’arròs (+11,72%), l’ordi (+3,03%), l’oví i el cabrum (+6,37%), el boví (+4,48%), les hortalisses (+4,13%) i la llet (+3,19%), entre els sectors quantitativament més rellevants dintre de la PFA.

Quant als preus, s’ha de remarcar que els agrícoles van experimentar una pujada del 16,23%. Per la seva part, els preus ramaders van créixer un 8,62%. La branca agrària en el seu conjunt es va beneficiar d’una variació positiva del 10,96%.

L’alça de preus s’ha verificat en gairebé tots els segments productius, llevat de l’oli d’oliva, els conills i la llet, i també les activitats secundàries no agràries, que inclouen aspectes com la transformació de llet en formatge. Cal considerar que la deriva dels preus de la primera matèria ha arrossegat aquest apartat. Són destacables els augments produïts en els casos dels ous (+70,73%), les plantes industrials (+46,39%), el vi i el most (+35,53%) i les fruites (+21,48%).

Els consums intermedis, és a dir, els elements que adquireix el productor per poder desenvolupar la seva activitat, també han crescut en preu (+5,26%), però no en quantitat (-2,90%). La principal despesa en aquest bloc correspon, com és habitual, a l’alimentació animal, seguida de l’energia i els carburants i lubricants.

 

Tres anys consecutius d’increment

Les xifres de l’any 2012 donen continuïtat al creixement ja registrat l’any 2011, que va ser del 3,95%.

D’altra banda, i d’acord amb les dades analitzades pel Departament en l’elaboració de l’avanç de la renda agrària 2013, cal destacar que a Catalunya el creixement va ser de 2.139,95 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 7,37% en relació amb l’any 2012. Cal tenir present que es tracta d’una aproximació, que caldrà confirmar a partir de nous càlculs que es faran a mesura que es disposi d’informació més actualitzada.

L’estimació s’ha realitzat a partir d’un còmput de les xifres corresponents als diferents apartats de càlcul que hi ha disponibles per a l’any 2013. Òbviament, com que molts dels aspectes que es tracten com a ingredients per a l’elaboració de les macromagnituds encara no estan tancats pel que fa a l’any sencer, s’han pres les dades fins a la data més pròxima possible al final d’any. Així, concretament, els paràmetres de càlcul s’han basat en:

- L’Índex de variació dels preus percebuts pel pagès corresponent al període novembre de 2012 - octubre de 2013, per poder efectuar una projecció amb dotze mesos complets.
- Els avanços de superfícies i produccions fins al desembre de 2013 (no definitius).
- Les dades de les enquestes realitzades als escorxadors acumulades fins al setembre de 2013 (equí, aus i conills).
- Per a les vendes de llet, s’ha considerat la quantitat acumulada fins al mes d’octubre de 2013.
- Les enquestes dels sectors porcí i boví del mes de maig de 2013.
- L’enquesta del sector de l’oví i el cabrum del mes de desembre de 2012.
- Les assegurances contractades acumulades fins al 31 de desembre de 2013.
- Per a les pernoctacions en el Turisme Rural, la xifra acumulada fins al 3r trimestre de 2013.
- Quant a les subvencions, s’ha estimat una xifra constant en relació amb l’any anterior.

 

Claus d'interpretació de la renda argrària

 

Producció Final Agrícola (35,89% de la PFA):

  • Increment notable de la producció física de plantes farratgeres, i disminució de l’oli d’oliva, les fruites i el vi i most.
  • Pujada considerable dels preus de les plantes industrials, el vi i el most i les fruites.


Producció Final Ramadera (61,53% de la PFA):

  • Apreciable increment en la producció física de la carn d’oví i cabrum i la llet de vaca. Disminució considerable dels ous.
  • Especial incidència dels alts preus dels ous i, en general, de tots els productes ramaders. Ha estat, en general, un any de recuperació de preus percebuts.


Altres produccions (2,58% de la PFA):

  • Inclou la Producció de serveis de l’agricultura i les Activitats secundàries no agràries no separables.


Consums intermedis:

  • Lleuger increment de preus generalitzat en totes les categories, excepte els productes fitosanitaris i plaguicides, amb principal incidència en els preus de l’alimentació animal, l’energia, carburants i lubricants i els fertilitzants i les esmenes.
  • Descens del consum d’aliments per a bestiar.