AJUTS JOVES AGRICULTORS | 12/12/2004  Ruralcat

El DARP proposa un seguit de mesures pel rejoveniment del camp

Els agricultors que vulguin vendre les seves finques podran oferir-les al Departament d¿Agricultura, que crearà el fons de terres de Catalunya. Aquesta iniciativa respon a la demanda del sector i vol evitar l¿especulació amb terrenys agrícoles, facilitar que els pagesos incrementin la superfície de les seves finques i ajudar a la incorporació de joves al sector agrari.

Camps de l'Empordà

Camps de l'Empordà

Facilitats per a la venta de finques

Les ofertes de venta de finques es podran fer a través de les oficines comarcals i més endavant a través de la web del DARP. Els agricultors hauran d¿incloure una proposta de preu a la seva oferta, que la conselleria revisarà a través de la taxació dels tècnics de l¿Administració per comprovar que s¿ajusta a la realitat del mercat i amb la garantia que només es finalitzarà l¿operació si el DARP i l¿agricultor arriben a un acord. El fons de terres pretén poder traslladar l¿oferta de finques als joves agricultors i a aquells que vulguin incrementar la superfície de la seva explotació per fer-la operativa i garantint-ne la rendibilitat. Aquesta reserva de sòl agrícola pot garantir, doncs, la continuïtat de les explotacions agrícoles.

Relleu generacional

Aquesta iniciativa va en consonància amb l¿Ordre del DARP de convocatòria d¿ajuts per a la primera instal·lació per als joves agricultors, publicat el passat 1 de desembre al DOGC. Amb aquest Ordre es va incrementar l¿import de la subvenció directa de 15.000 a 20.000 euros. D¿altra banda, aquestes quantitats es poden incrementar en un 10% quan la incorporació la fa una dona i quan es realitza en zona de muntanya. L¿objectiu d¿aquestes mesures és la d¿atendre a tots aquells joves que vulguin instal·lar-se a l¿agricultura i ajudar aquells que volen ampliar les seves instal·lacions per fer-les més rendibles i operatives amb la finalitat de potenciar que els joves tinguin totes les facilitats per poder accedir a l¿activitat agrària de les diverses comarques de Catalunya. Segons el conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Siurana, amb el fons de terres i els ajuts de primera instal·lació es pretén afavorir el relleu generacional, facilitar la compra de finques per part de pagesos i evitar així l¿especulació i la reconversió de sòl agrícola a sòl urbà, i fomentar l¿equilibri del territori. Aquestes iniciatives permetran racionalitzar el treball agrari, millorar la productivitat i la competitivitat del sector per tal d¿aconseguir que l¿agricultura sigui una activitat econòmica viable amb possibilitats de futur.