CONSELL DE MINISTRES | 06/12/2004  Ruralcat

El MAPA subvencionarà amb 224 milions d¿euros les assegurances agràries de 2005

El MAPA destinarà 224,18 milions d¿euros a subvencionar les pòlisses d¿assegurances perquè agricultors, ramaders i aqüicultors puguin protegir les seves produccions. Aquesta quantitat, que servirà en part per facilitar la incorporació de joves pagesos, representa un creixement del 7% respecte d¿enguany.

Font: MAPA

Font: MAPA

La subvenció queda recollida en el Pla d'Assegurances Agràries Combinades per a 2005, aprovat durant el Consell de ministres del passat 3 de desembre. El Pla, que ha estat elaborat per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA), segons els criteris que es van acordar el novembre amb les Organitzacions Professionals Agràries, les Comunitats Autònomes i les Entitats asseguradores, pretén perfeccionar el sistema amb la intenció de millorar la situació actual del sector. Entre les novetats del Pla destaca l'increment de la dotació pressupostària per a atendre les subvencions del cost de l¿assegurança, que ha permès introduir una modificació significativa a l¿hora de subvencionar els agricultors joves que s'incorporen al sector. Per tant, s¿incrementen les subvencions per a contractar l¿assegurança amb caràcter general, la qual cosa hauria de permetre, segons el MAPA, assolir la permanència dels assegurats en el sistema. Entre els objectius prevists hi ha també el desenvolupament de pòlisses associatives destinades a organitzacions que, sota condicions ben definides, permetin assegurar conjuntament la producció de tots els socis. Es preveu també definir i dissenyar pòlisses d'explotació, així com cobrir millor els riscos excepcionals amb la intenció de generalitzar la cobertura contra el risc d'incendi en les produccions assegurables.

Noves línies d¿assegurança

Per al nou exercici 2005, el Pla manté les línies d¿assegurança i modalitats ja incloses en l'exercici anterior, però n¿inclou de noves, que s'incorporaran en haver fet els estudis necessaris per garantir-ne la viabilitat. Són les següents:
  • assegurances experimentals de patata primerenca amb risc de gelada,
  • assegurança per produir patata a Canàries,
  • assegurança d'explotació de vinya,
  • línies específiques per als cultius d'espinacs, bleda i remolatxa sucrera,
  • risc de cop de calor en raïm de taula,
  • estudi per a incloure el risc de gelada en planta ornamental,
  • compensació de danys per virosi en determinats cultius hortícoles,
  • inclusió de la producció ecològica en l'assegurança agrària, mitjançant l'establiment de preus diferenciats.
Així mateix es revisaran algunes línies d'assegurances incloses en plans anteriors: de bestiar aviar de carn, de rendiments en oliverar o d'explotació de bestiar reproductor. L'assegurança per retirar i destruir els animals no bovins morts a les explotacions es concedirà a les Comunitats Autònomes que encara no la tenen, a mesura que aquestes la sol·licitin.

Futures assegurances

A part de les noves línies i la revisió de les anteriors, el Pla preveu fer estudis tècnics per assegurar les gelades en caquis, codony i cítrics, així com ampliar les assegurances de rendiments d'avellaner i cobrir les pèrdues per epizooties de declaració obligatòria. En aquest sentit es concreten algunes actuacions com suprimir el període de carència per al risc de pedra en aquelles produccions on tècnicament sigui viable, i per a aquells agricultors que manifestin continuïtat en l'assegurament. També s'ha previst que els assegurats tinguin facilitat per contractar les assegurances, mitjançant assegurances renovables, a l¿hora de cobrir les despeses per haver de destruir animals morts a l'explotació, i adaptar els períodes de subscripció de les assegurances de fruiters, anticipant-se a l'últim trimestre de l'any l'inici de la contractació per a la collita de 2006.