POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 30/11/2004  Ruralcat

El Govern exigirà l¿ús del català en les empreses que contracti o subvencioni la Generalitat

En el sector agroalimentari, l¿acord estableix que per optar a una subvenció els productes catalans que gaudeixin de distintius d¿origen i de qualitat i els productes artesanals que es distribueixin en l¿àmbit territorial de Catalunya hauran d¿estar, com a mínim, etiquetats en català.

Productes catalans amb distintius d'origen i de qualitat

Productes catalans amb distintius d'origen i de qualitat

També es podrà tenir en compte, com a requisit o criteri de valoració, l¿ús del català o l¿aranès quan la llengua formi part de les activitats o els productes subvencionats.

Impuls de la llengua catalana

Per fomentar l¿ús del català, el Govern exigirà la presència de la llengua en la contractació pública i les subvencions que atorgui l¿Administració de la Generalitat i les seves entitats adscrites o vinculades. A més, i per assegurar-ne el compliment, crearà una comissió de seguiment presidida pel director de Serveis del Departament d¿Economia i Finances, i formada per un representant de la Secretaria de Política Lingüística i per les persones vocals que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa designi. Des del febrer de 2003 ja s¿han anat incloent, de manera generalitzada, previsions per impulsar l¿ús de la llengua en els plecs de clàusules administratives dels contractes, arran de les recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Amb el nou acord aquestes recomanacions s¿amplien i es converteixen en obligació per als òrgans de contractació.

Contractació pública

En general, les empreses contractades per la Generalitat hauran d¿utilitzar el català en els rètols, publicacions, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l¿idioma formi part, directament o indirectament, del producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català, sempre que el cost d¿aquesta mesura es consideri proporcionat als beneficis que es pretén aconseguir. L¿incompliment de les obligacions esmentades serà causa de resolució del contracte. En l¿àmbit de la Vall d¿Aran, l¿obligació de l¿ús de l¿aranès es tindrà en compte en termes semblants als del català. En el cas dels contractes de subministraments, s¿estableix l¿obligació de facilitar en català els manuals d¿instrucció o documentació tècnica dels béns o productes objecte del contracte. En els contractes de gestió de serveis públics, els adjudicataris hauran d¿emprar normalment el català en les actuacions i la documentació internes, en la retolació, en la megafonia, en les instruccions d¿ús, en l¿etiquetatge i en l¿embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

Subvencions

Els adjudicataris hauran de complir el que estableix la Llei de política lingüística. En el cas de les empreses amb establiments oberts al públic cal que aquestes estiguin en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. A més, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores han d'ésser redactats, almenys, en català. Finalment, i pel que fa als crèdits i avals atorgats per l¿ICF (Institut Català de Finances) i l¿ICCA (Institut Català del Crèdit Agrari) també es condicionarà la seva concessió al compliment dels mateixos criteris que els de les subvencions.

Informació relacionada