CONFERÈNCIA SECTORIAL | 24/11/2004  Ruralcat

Catalunya rebrà 3 milions d¿euros per a programes d¿agricultura, ramaderia i desenvolupament rural

Catalunya rebrà 3.230.140 euros del MAPA perquè pugui complir els programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural, segons va acordar ahir la Conferència Sectorial a Madrid.

El Conseller Siurana, durant la Sectorial

El Conseller Siurana, durant la Sectorial

Per al sector agrícola la dotació serà de 915.668 euros; per a desenvolupament rural, de 865.798 euros; i fins a 1.448.674 euros es destinaran a programes ramaders. En total, el MAPA repartirà prop de 85 milions d¿euros entre les Comunitats Autònomes, dels quals Galícia, Astúries i Castella i Lleó en rebran prop del 60% i Catalunya al voltant del 3,5%. Repartiment per Comunitats Autònomes i per sectors

Repartiment per Comunitats i per sectors

Programes ramaders

Catalunya rebrà 1.448.674 euros per al sector ramader. També a Espanya és el sector on més diners es destinaran, 44.882.632 euros. Dins les actuacions destaquen el foment de races autòctones en perill d'extinció, programes estatals d'eradicació de malalties, el Pla d'Ordenació del sector lacti, el programa de productes ramaders de qualitat, la ramaderia extensiva i el programa de millora de qualitat de la llet. Una de les línies d'actuació en ramaderia més importants econòmicament és el Pla d'Abandó indemnitzat de la producció làctia, per al qual s'han destinat 35 milions d'euros, que s'han repartit d'acord amb les sol·licituds presentades pels ramaders d¿Espanya, d'acord amb els terminis i requisits establerts en la normativa vigent. Encara dins el sector lacti, les ajudes als operadors per adquirir béns d'equip han ascendit a 2.281.600 euros. Per controlar les patologies ramaderes s'han destinat 7.181.280 euros, dels quals 6.281.280 euros s¿invertiran en la llengua blava. Pel que fa al bestiar porcí, 700.000 euros seran per al programa de lluita contra la malaltia d¿Aujeszky, així com per a la detecció precoç d'altres malalties de les quals Espanya és oficialment lliure: pesta porcina africana, la malaltia vesicular porcina i la pesta porcina clàssica. Així mateix, es destinaran 200.000 euros a continuar amb el programa de vigilància enfront de la influença aviària. Per a la implantació del programa de productes ramaders de qualitat s'han assignat 360.974 euros, quantitat que es destinarà preferentment a establir procediments per a garantir millors pràctiques en matèria de traçabilitat, sanitat i benestar animal.

Programes agrícoles

Dins el capítol agrícola, la Sectorial ha distribuït un total d¿11.201.178 euros, dels quals prop d¿un milió corresponen a Catalunya. Les principals actuacions tenen a veure amb la lluita contra plagues, la promoció de noves tecnologies i la implantació de sistemes de traçabilitat en el sector hortofructícola. Concretament per a la lluita contra plagues s'han distribuït 2.545.178 euros. Per a promocionar noves tecnologies en maquinària i equips agraris, s'han repartit 6 milions d'euros tenint en compte a l¿hora de fer-ho el nombre d'explotacions amb Superfície Agrícola Utilitzada i producció final agrària, així com el nombre de tractors en ús de més de 20 anys d'antiguitat, inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA). Finalment, pel que fa a la traçabilitat hortofructícola, s'han destinat 2.656.000 euros per implantar nous sistesmes.

Programes de desenvolupament rural

En matèria de desenvolupament rural, la Conferència Sectorial va acordar assignar un total de 22.954.458 euros, dels quals 865.798 euros seran per a Catalunya. Per complir els percentatges de cofinançament amb les Comunitats Autònomes en els programes de desenvolupament rural que tenen cofinançament amb la Unió Europea, com per exemple els programes Interreg en què participa Catalunya, s'han repartit 14.999.500 euros. Finalment i per al programa "Comercialització i competitivitat de la indústria agroalimentària i qualitat i seguretat alimentària" s'han assignat 5.996.240 euros a millorar la transformació i la comercialització de la pesca i l¿aqüicultura.