DOSSIER TÈCNIC | 20/01/2020  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 100: 15 anys, 100 números

La línia editorial Dossier Tècnic, amb la publicació del present monogràfic, arriba al número 100 en els seus 15 anys d’història (2005-2020).

Per sectors, el 44% dels Dossiers han estat dedicats a l’agricultura

Per sectors, el 44% dels Dossiers han estat dedicats a l’agricultura

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector. L’objectiu del Dossier tècnic és la transferència de la recerca i la innova­ció que es fa a Catalunya.

El Dossier Tècnic número 100 “Recerca i transferència de coneixement al sector agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya” vol ser un aparador de la innovació, la recerca i la transferència tecnològica que es fa a Catalunya en diferents àmbits: alimentació, gastronomia, agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca, turisme, canvi climàtic, biodiversitat, etc., que es porta a terme als centres de recerca, a les univer­sitats, al propi Departament i a altres institucions que generen coneixement per al desenvolupament i la millora del sector.

Aquest monogràfic número 100 també vol ser un sentit homenatge a totes les persones que han col·laborat i col·laboren en la redacció, edició i publicació i que han fet possible aquests 15 anys de Dossier Tècnic.

Algunes dades d’aquests 15 anys i 100 Dossiers Tècnics:

Dels 100 monogràfics editats, se n’han traduït 31 al castellà i 13 a l’anglès. Per sectors, el 44% dels Dossiers han estat dedicats a l’agricultura, el 15% al sector forestal, pesquer i medi rural, el 13% a la ramaderia, l’11% a la gestió de l’empresa agrària i de la producció, el 10% a l’energia, reg i medi ambient i el 7% a les indústries transformadores i alimentació.

En aquests 15 anys hi han par­ticipat 562 experts, s’han editat 2.912 pàgines i s'han imprès 460.000 exemplars. S’han publicat 93 entrevistes i 462 articles caracteritzats pel seu rigor cientificotècnic i per la varietat i transversalitat dels temes, sempre re­lacionats amb les necessitats específi­ques dels diferents sectors productius.

Tots els Dossiers Tècnics es troben en format digital a RuralCat, i a data d’avui s’han realitzat 275.000 descàrregues.

Font: RuralCat