GELADES 2001 | 18/11/2004  Ruralcat

Es convoquen els ajuts del Pla de recuperació de les oliveres de la campanya 2003/04

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l¿Ordre ARP/410/2004, d¿11 de novembre, per la qual s¿estableixen les bases reguladores del Pla de recuperació pluriannual de les oliveres afectades per les gelades de la segona quinzena de desembre de 2001 i es convoquen els ajuts corresponents a la campanya 2003-2004.

Oliveres. Foto: Xavi López Puig

Oliveres. Foto: Xavi López Puig

L¿onada de fred de la segona quinzena de desembre de 2001 que va afectar les comarques de l¿Alt Urgell, el Baix Ebre, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d¿Urgell, la Segarra, el Segrià, l¿Urgell, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d¿Ebre, la Terra d¿Alta i zones limítrofes, va provocar forts danys a les plantacions d¿olivera de la zona. A l¿Ordre s¿estableix que la duració del Pla serà d¿un màxim de 5 anys a partir de la campanya 2002/2003 ampliables a un any més en els casos excepcionals en què el nivell de recuperació no hagi arribat al 80% de la seva producció normal. D¿altra banda, cada campanya s¿exclouran els productors que superin el 80% de la producció normal (mitjana de producció de las campanyes 1998-2001).

Modalitats de càlcul de l¿ajut

Els beneficiaris de l¿ajut han de triar d¿entre dues modalitats de càlcul:
  • Opció 1: l¿ajut serà el resultat de multiplicar les hectàrees certificades de cada una de les actuacions a la primera anualitat, pel seu mòdul de cost de recuperació. L¿import resultant es corregirà en funció del grau de recuperació tenint en compte si és agricultor a títol principal tal com s'estableix a l'ordre. L¿ajut màxim anual per explotació no podrà ser superior a 30.000 euros.

  • Opció 2: l¿ajut serà 3 vegades els ingressos bruts mitjans que s¿hagin obtingut de les hectàrees afectades en el període 1998-2001 (excepte en els casos de poda severa en el qual serà de 2 vegades). A aquest import li serà descomptat l¿import de l'ajut pagat el primer any. En cas d¿acollir-se a aquesta opció el cobrament s¿efectuarà en dues anualitats.

Beneficiaris de l'ajut

D¿altra banda, d¿acord amb l¿ordre publicat, quedaran excloses les parcel·les sense potencial productiu abans del sinistre i les plantacions joves no substitutives posteriors a l¿1 de maig de 1998. Entre altres punts, a l¿ordre també s¿indica que el titular de l¿explotació ha de residir a algun dels municipis de la zona afectada que estableix. A més, queda fixat que tots aquells expedients que van sol·licitar l¿ajut l¿any 2003 que han tingut tràmit d¿audiència i no se¿ls han acceptat les al·legacions presentades rebran, un cop es disposi de l¿autorització del pla de recuperació per part de la Comissió Europea, la resolució denegatòria. Això permetrà que puguin presentar recurs d¿alçada contra aquesta resolució. En els casos en que finalment s¿estimi el recurs podran ser també beneficiaris de l¿ajut (si compleixen els requisits marcats). Els recursos desestimats en quedaran exclosos. Per tal de poder complir amb els objectius del Pla de recuperació i un cop avaluades totes les sol·licituds, el Govern de la Generalitat ampliarà la dotació pressupostària publicada inicialment en l'ordre de convocatòria amb els recursos financers suficients. El termini de presentació de sol·licituds d¿ajut serà del 19 de novembre al 21 de gener. Les sol·licituds degudament complimentades s¿hauran de presentar a les oficines comarcals del DARP.