PITA 2014 | 28/02/2014  RuralCat

El DAAM convoca una nova edició dels premis PITA

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat una nova edició dels Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. El termini de presentació de candidatures comença l'1 de març i finalitza el 28 de març de 2014, ambdós inclosos

Imatge dels PITA 2014

Imatge dels PITA 2014

Aquests premis distingeixen a les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa, orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació. La dotació és de 6.000 euros i una nominació de 2.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats:

  • Premi a l'empresa agrària: per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector.
  • Premi a l'agroindústria: per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.
  • Premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/de una emprenedor/a innovador/a.

 

Aqui van dirigits?


A les empreses del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones pràctiques.

El premi per a la seva modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/es agraris/as o agroalimentaris/as de Catalunya que siguin menors de 40 anys d’edat en l’any de la convocatòria que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.

Aquests premis s'han convocat per ORDRE AAM/43/2014, de 20 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i es convoca la XIII edició, corresponent a l'any 2014. (DOGC núm. 6572 - 28.2.2014).

 

La trajectòria dels premis PITA

Els premis PITA van néixer l'any 2001 amb l'objectiu d'incentivar la innovació tecnològica del sector agroalimentari que ha de ser capaç de donar resposta a les demandes de la nostra societat que vol productes de qualitat, segurs i produïts d'una manera respectuosa amb el medi ambient i el benestar animal.

Amb els anys es va veure la necessitat de distingir els diversos tipus d'innovació dins el sector i l'any 2005 es van crear dues modalitats, una per agroindústries i l'altra per empreses agràries. Com que el sector continuava evolucionant, en la convocatòria del 2012, el DAAM va decidir crear una tercera categoria destinada específicament a joves emprenedors.