PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 16/11/2004  Ruralcat

El sector agroalimentari demana un pacte social per prevenir els accidents laborals

Els assistents al II Congrés Nacional de Prevenció de Riscos Laborals en el sector agroalimentari han establert unes fites a aconseguir en un futur immediat, per tal de millorar la situació d'un sector on els accidents laborals sovint queden amagats a les estadístiques com accidents de trànsit o altres.

Imatge de tractor agrícola

Les principals conclusions a les que ha arribat el congrés són:
 1. La necessitat de disposar d'un observatori que permeti mesurar i conèixer realment la sinistralitat del sector i les causes que la provoquen per tal de poder-les atacar eficaçment.
 2. L'obligació de la instal·lació d'estructures de protecció per a tot tipus de tractors i usuaris, és a dir, que no només afecti als treballadors per compte aliè, obligats per llei a posar-les en pràctica, sinó que es faci extensiu a empresaris autònoms.
 3. Establir programes d'implantació de la prevenció en l'àmbit rural, habilitant quan calgui els mitjans per garantir la participació activa de la dona en l'establiment i desenvolupament d'aquestes polítiques.
 4. La necessitat de treballar per a obtenir una regulació específica en el sector agrari que tingui en compte les seves particularitats.
 5. Entendre que els serveis mancomunats són la modalitat de gestió de prevenció més idònia per al sector agrícola, ramader i indústria agroalimentària, atenent a la seva especialització i exclusivitat.
 6. Iniciar plans de divulgació i informació per implantar la cultura preventiva amb missatges clars, directes i senzills.
 7. Establir sistemes personalitzats de control i seguiment de formació i informació per als treballadors del sector.
 8. Aconseguir un compromís amb els mitjans de comunicació perquè aquests, en el moment de donar a conèixer els sinistres laborals, col·laborin en funcions pedagògiques, indicant les causes dels accidents i les solucions que existeixen per evitar-los.
 9. Cal tenir molt clar que les baixes laborals mai són ni rendibles ni productives i, per tant, només resten competitivitat a les empreses. Per això, qualsevol actuació en prevenció ha de ser considerada com una inversió de futur, ja que la salut és un valor massa valuós per perdre-la.
 10. És necessari insistir en la consideració i el tractament dels treballadors agraris, sigui el que sigui el seu règim d'afiliació i origen, en condicions d'igualtat amb la resta de treballadors.
 11. Finalment, és necessari treballar per aconseguir un pacte social entre tots els agents implicats en els temes de prevenció de riscos laborals en l'empresa agrària i agroalimentària, perquè en els convenis col·lectius es tracti aquest tema com a prioritari.
L'acte de cloenda del congrés va comptar amb la presència del conseller de Treball i Indústria de la Generalitat, Josep Maria Rañé i Blasco, a qui els organitzadors van lliurar les conclusions dels debats de la trobada.