CONTROL TAXA LÀCTIA | 08/11/2004  Ruralcat

El FEGA comença a aplicar el Pla de Controls per detectar llet sense declarar

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) inicia un nou Pla General de Controls sobre el règim de la taxa làctia amb l'objectiu principal de detectar la llet produïda sense declarar, segons ha informat el Ministeri d'Agricultura (MAPA).

Recollida de llet a planta industrial

Font: MAPA

El Pla serà aplicable a les declaracions anuals dels compradors de llet corresponents al període de taxa 2003 / 2004, així com als lliuraments dels ramaders i al transport de llet durant el període en curs 2004 / 2005. El nou Pla del FEGA inclou la realització de controls a 225 compradors, que agrupen el 42 per cent de la llet lliurada els anys 2003 i 2004. Pel que fa als ramaders, es realitzaran 657 controls, el que suposa el 1,7 per cent del total. En el transport es realitzaran 948 controls, el que suposa un total de dos controls per cada centre de recollida o transformació registrat a Espanya. El Pla començarà a aplicar-se aquest mes de novembre i s'estendrà fins a finals de 2005, pel que fa al control de la declaració anual 2003 / 2004 presentades pels compradors de llet. En el cas dels ramaders i del transport de llet, els controls es realitzaran durant els pròxims vuit mesos. El Ministeri d'Agricultura va afegir que aquest Pla introdueix importants novetats per reforçar els controls que es vénen realitzant en el règim de taxa, com la generalització en l'ús de criteris de risc per a seleccionar als ramaders i compradors que seran objecte de control sobre el terreny, en lloc de la selecció aleatòria que es venia realitzant fins a ara. El Pla General recull també la realització de controls als ramaders sobre els lliuraments del període en curs, independents dels realitzats als compradors. En aquest cas en particular, els criteris de risc s'establiran creuant la informació de la base de dades d'identificació i registre de bestiar boví (SIMOGAN), amb la informació sobre lliuraments de llet de que disposa el FEGA per a cada ramader. D'aquesta forma, els controls es dirigiran principalment als ramaders amb les vaques de llet amb un rendiment teòric anormalment baix. A més a més, els controls sobre el transport es portaran a terme com una actuació de control independent dels controls realitzats al comprador. L'objectiu d'aquests controls serà comprovar la veracitat de les quantitats de llet declarades per ramaders i compradors, a través del control del transport de llet entre les explotacions dels primers i els centres de recollida o transformació dels segons, mitjançant la comprovació de la veracitat de les dades recollides en al full de ruta.

Controls per sorpresa

D'acord amb el contingut del nou Pla, es generalitzaran les actuacions de control realitzades sense previ avís i únicament en casos excepcionals s'emprarà la notificació prèvia del control a l'interessat. Segons el MAPA, amb això es pretén assolir una major eficàcia en els controls, de manera que el seu objectiu no quedi compromès amb la comunicació prèvia de les actuacions. El present Pla de controls es completarà amb les actuacions que portaran a terme el FEGA i les Comunitats Autònomes sobre els subministradors de llet i productes lactis que, en el període 2003/2004 a l'empara de la legislació llavors vigent, exercien la seva activitat sense ser compradors autoritzats. Així mateix, el FEGA, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, continuarà realitzant controls administratius per comprovar la veracitat dels lliuraments de llet, creuant de forma sistemàtica les dades de lliuraments amb els censos de bestiar d'aptitud làctia donats per SIMOGAN.