NOVES TECNOLOGIES | 01/11/2004  Ruralcat

Es regula el Sistema d¿Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual es regula el Sistema d'Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) com a eina d'obligada utilització en la gestió de les ajudes comunitàries a partir de l¿1 de gener de 2005.

Sistema d¿Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles

Foto: MAPA

No obstant això, de forma excepcional, en aquelles àrees en les quals no sigui possible la seva utilització per l'existència de modificacions territorials o altres raons degudament justificades, les Comunitats Autònomes podran determinar la utilització temporal d'altres referències oficials identificatives de parcel·les. La reglamentació comunitària obliga als Estats membres a disposar d'un Sistema d'identificació de les parcel·les agrícoles, elaborat a partir de mapes, documents cadastrals o altres referències cartogràfiques, i dissenyat en suport informàtic. L'autoritat competent a Espanya és el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), encarregat de la coordinació dels controls, establerts en l'àmbit del sistema integrat de gestió i control, així com el seguiment de les actuacions de les CC.AA. en matèria de la seva competència, per garantir l'aplicació de la reglamentació comunitària. La formalització de convenis de col·laboració subscrits entre el Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació, a través del FEGA, i les CC.AA. ha permès establir el marc de col·laboració tècnica, financera i administrativa per a la confecció del SIGPAC en tot el territori nacional. Amb aquest Reial decret es crea un òrgan col·legiat integrat per representants del MAPA i amb la participació de totes les CC.AA. com a fòrum de trobada i coordinació de tots els treballs relacionats amb l'explotació i manteniment del SIGPAC. Aquesta norma també contempla la integració en el SIGPAC de la base gràfica del SIG oleícola, amb la localització individual de les oliveres i la superfície dels recintes olivarers.