MEDI NATURAL | 19/03/2014  RuralCat/DAAM

El DAAM presenta el Pla de gestió d'espais naturals protegits 2014-2016

El Pla impulsa la creació de l'Observatori de conservació i seguiment de la Biodiversitat de Catalunya, la valorització de l'activitat agrària a través dels promoció del productes ‘Fets als parcs', la valorització social en l'àmbit de la Carta europea del turisme sostenible, l'impuls al voluntariat i nous mecanismes de finançament

Parc Natural del Cadí-Moixeró. Font: DAAM

Parc Natural del Cadí-Moixeró. Font: DAAM

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí, acompanyat del director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, ha presentat els eixos estratègics i els nous mecanismes de finançament del Pla de gestió d’espais naturals protegits de Catalunya 2014-2016.

El primer eix estratègic en què es focalitza el Pla és l’eix de la conservació, que permetrà la creació de l’Observatori de conservació i seguiment de la biodiversitat, i la redefinició i potenciació del Consell de Protecció de la Natura amb l’objectiu de millorar la seva vinculació amb el Departament, sistematitzar i millorar la relació en tant que òrgan consultiu i donar-li el suport logístic perquè pugui millorar el seu funcionament.

Pel que fa al segon eix estratègic que busca aconseguir un model de gestió més àgil i eficaç, el model aposta per l’optimització dels equips de gestió i es recolza en les fórmules de gestió consorciades i el treball en xarxa, dotant alhora de més autonomia els equips de gestió i millorant la coordinació de tots a través de la creació del Consell de Parcs de Catalunya.

El tercer eix estratègic del Pla aposta per la valorització de l’activitat agrària i ramadera sostenibles com a element clau en la conservació del territori protegit, en línia amb la nova PAC (greening) i pretén fomentar el papers dels Parcs naturals com a camps experimentals per a la conservació de la biodiversitat cultivada i potenciar les sinèrgies a través del reconeixement i promoció dels productes agroalimentaris i ramaders que es produeixen als Parcs naturals.

El quart eix estratègic és el de la valorització social dels Parcs naturals i espais d’especial protecció. Cada any visiten els parcs més de 3 milions de persones, amb una despesa personal d’entre 20 i 50 euros/dia, la qual cosa suposa un impacte sobre el territori del voltant dels Parcs de prop de 100 milions d’euros (un exemple: la pràctica del submarinisme a les Illes Medes, que suposa un impacte de 10 milions per a l'Estartit que, a més, ha permès una millora clara de les poblacions de peixos.)

En aquest sentit pelegrí ha esmentat que ja s’ha començat a treballar dins l’àmbit de la col·laboració interdepartamental per desenvolupar un Pla director de turisme dels Parcs Naturals a través de la col·laboració entre la direcció general de Medi Natural i Biodiversitat i la direcció general de Turisme.

Pel que fa al cinquè eix estratègic, es recolza en el treball coordinat dels Parcs naturals dins d’un programa marc d’actuacions que inclou les actuacions per afavorir la divulgació dels valors i la consolidació de l’oferta pedagògica, els plans de millora de l’accessibilitat, l’elaboració del mapa d’equipaments, plans de senyalització, utilització de les TIC i potenciació els centres de documentació vinculats a la xarxa Recida.

Així mateix es preveu l’impuls del voluntariat a través d’un programa específic ‘Voluntaris per la natura’ que oferirà l’oportunitat de realitzar activitats útils en entorns i espais naturals protegits com col·laboració en campanyes (de difusió i sensibilització, de neteja d’espais protegits, d’eliminació d’espècies exòtiques, de restauració del patrimoni etc.); suport a iniciatives d’educació ambiental no reglada, i col·laboració en altres iniciatives puntuals o específiques (centres de recuperació de fauna, senyalització, etc.).

 

Noves formes de finançament

 

Enguany es manté el mateix pressupost que l’any 2013 i es complementarà mitjançant mecanismes que permetin posar en valor la gestió dels diferents bens i serveis que cada espai proporciona. Entre els mecanismes prioritaris detaquen:

  • Establiment de preus públics amb caràcter finalista per serveis nous o millora dels existents (aparcaments, guies, itineraris, fulletons, plànols, tallers d’educació ambiental, visites específiques a elements emblemàtics o a aquells indrets amb gran afluència de visitants per evitar-ne el deteriorament, etc.)
  • Establiment de taxes (p.e. immersió a les Medes) en hàbitats especialment fràgils i que requereixen un nivell de protecció superior
  • Promoció i foment dels productes lligats als parcs ‘Fet al parc’
  • Cessió per a l’ús d’equipaments i infraestructures ara infrautilitzades o que fins ara es cedien gratuïtament
  • Accions de mecenatge/esponsorització (RSC empreses )
  • Creació del carnet ‘Amics dels Parcs de Catalunya’. Per una quota anual donaria dret a utilitzar els serveis dels parcs (accés als equipaments, aparcaments, rutes guiades,...) amb preus bonificats
  • Inversions indirectes derivades de la col·laboració amb les autoritats responsables d’aplicar la taxa turística (p.e. senyalització, promoció de rutes i itineraris temàtics dins dels parcs) a través de la cooperació entre la direcció general de Medi Natural i Biodiversitsat i la direcció general de Turisme.