PUBLICACIONS | 25/10/2004  Ruralcat

Informe anual de la Indústria i el Consum Agroalimentaris a Catalunya 2002

La publicació "Informe anual de la Indústria i el Consum Agroalimentaris a Catalunya 2002" és el 4t butlletí d¿una sèrie de periodicitat anual amb l¿interès de difondre les principals dades econòmiques d'aquest sector, ressaltant la importància de la indústria agroalimentària dins el conjunt industrial de Catalunya.

Informe anual de la Indústria i el Consum Agroalimentaris a Catalunya (2002)

Foto: DARP

En aquest estudi es recull i s¿analitza un gran nombre de dades tecnicoeconòmiques comparatives de 18 subsectors diferents en relació amb els seus homòlegs de la resta de l¿Estat espanyol i de la Unió Europea. Tanmateix, s¿inclou un capítol referit al consum alimentari, en el qual es fa el seguiment de la demanda d¿aliments en quantitat i valor de les llars de Catalunya i les seves especificitats. Podeu aconseguir-la gratuïtament posant-vos en contacte amb: Servei d¿Indústries i Comercialització Agroalimentàries
Direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària

Sra. Isabel Gomar
Gran Via, 612-614
08007 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
Fax 93 304 67 02
igomar@gencat.net També podeu accedir al següent enllaç a la nota del DARP sobre l¿Informe que us ofereix el text de la publicació en format pdf així com els informes dels anys 1999, 2000 i 2001.