POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA | 24/10/2004  Ruralcat

El MAPA proposa el desacoplament mínim en l¿aplicació de la reforma de la PAC

La proposta d'aplicació de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) a Espanya que el Ministeri d'Agricultura ha traslladat a les organitzacions agràries advoca per desvincular de la producció el mínim possible en tots els sectors implicats, excepte en l¿olivarer.

El document, que serà debatut en les pròximes setmanes amb els consellers d'Agricultura i les organitzacions professionals agràries, no es pronuncia sobre l'oli d'oliva. Tan sols advoca per no provocar distorsions greus en l'economia de les zones de producció, per la qual cosa els productors haurien de percebre una quantitat d'ajudes similar a l'actual.

Cultius herbacis

En cultius herbacis, la proposta del MAPA manté, almenys en una primera etapa d'aplicació, el 25 per cent dels pagaments vinculats a la producció. També s¿apunta la possibilitat de flexibilitzar la retirada voluntària per evitar un perjudici en zones específiques de baix rendiments o amb altres limitacions.

Ramaderia

En el capítol d¿oví i cabrum el MAPA opta per un desacoplament del 50 per cent. Pel que fa al boví, l'esborrany considera que s¿hauria de mantenir vinculat a la producció el 100 de la prima al sacrifici dels vedells, així com el 100 de la prima per vaca nodriu, mentre que en la prima al sacrifici d'animals adults seria del 40 per cent.

Sector lacti

En el sector lacti, Agricultura proposa la incorporació total de la prima lletera al Règim de Pagament Únic (RPU) l'any 2006. Així, s'avança un any perquè coincideixi amb la data de l'engegada del RPU a Espanya. Segons el MAPA, el principal avantatge és que s'evitarà haver de recalcular el valor dels drets de pagament únic l'any següent de la seva engegada per a aquells ramaders que rebin la primera lletera i drets de pagament únic. No obstant això, la proposta matisa que en aquest cas s'integraria al RPU la prima corresponent a la quota disponible que tingués l'explotació a data de 31 de març de 2006.

Tabac

En tabac, es proposa mantenir vinculat a la producció el 60 per cent de les ajudes durant el període transitori 2006/2009 i avança que aquestes ajudes podrien estar lligades a un contracte de cultiu entre productors i transformadors "que permetrà garantir la continuïtat de l'activitat de primera transformació i el desenvolupament sostenible de les regions de producció tradicionals". A partir de 2010, el productor rebrà la meitat de l'ajuda desacoblada i l'altra meitat a través de Desenvolupament Rural.

Cotó

En cotó, el MAPA recorda que el 65 per cent de les ajudes seran de pagament únic i el 35 per cent restant es concedirà en forma d'ajuda a la superfície, amb un import per a Espanya de 1.039 euros per hectàrea per a un màxim de 70.000 hectàrees, amb reducció proporcional si es sobrepassa aquesta extensió. La proposta és impulsar la formació d'una interprofessional, atès que els agricultors rebrien 10 euros més per hectàrea i es podria modular l'ajuda vinculada a la producció en funció de la qualitat "per desincentivar comportaments dirigits exclusivament a percebre l'ajuda".