NORMATIVA VINÍCOLA | 19/10/2004  Ruralcat

L¿autorització de plantació amb drets de la Reserva es pot sol·licitar fins el 15 de novembre

Fins el 15 de novembre es poden formalitzar les sol·licituds d¿autorització de plantació amb drets de la Reserva. Cal omplir un imprès normalitzat que serà facilitat per les delegacions territorials i les oficines comarcals del DARP o bé accedir a l¿aplicació del Registre Vitivinícola de Catalunya.

Camp de vinyes

Per a la campanya 2004/2005 la quota de drets a repartir serà de 200 hectàrees i únicament es tindran en compte les sol·licituds d¿acord amb les prioritats que s¿estableixen a l¿Ordre ARP/318/2004, de 7 de setembre, de modificació de l¿Ordre ARP/162/2002:
  • Sense contrapartida financera, a les persones físiques entre 18 i 39 anys que s¿han incorporat a l¿activitat agrària per primera vegada durant els darrers cinc anys com a titular d¿explotació agrària prioritària, i que no han percebut drets de quotes de nova plantació en una superfície superior o igual a 3 ha en repartiments anteriors.

  • Sense contrapartida financera, a les persones físiques entre 18 i 39 anys que pretenguin exercir l¿activitat agrària o ho hagin sol·licitat en la darrera convocatòria, condicionats a què en el termini màxim de sis mesos comptat a partir de la data de la sol·licitud de drets d¿aquesta Reserva presentin la primera incorporació efectiva com a titular d¿explotació agrària prioritària registrada al DARP.
La Reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya va ser creada per establir els criteris i els procediments que preveu la normativa legislativa amb incidència directa i específica en la producció vitícola de Catalunya.