CASES RURALS | 14/10/2004  Ruralcat

El DARP fomenta el turisme rural

El DARP va publicar el passat 1 d¿octubre l¿Ordre ARP/335/2004 per la qual s¿aproven les bases reguladores d¿ajuts per a Residències-Cases de Pagès (DOGC 4230).

Casa Rural

Aquesta Ordre té com a objectiu regular els ajuts per a la creació, l¿ampliació o millora de la modalitat d¿allotjament turístic anomenat Residència-Casa de Pagès (RCP), i s¿emmarca en la mesura p del PDR per a la diversificació de les activitats en l¿àmbit agrari i afins per a l¿augment de possibilitats de llocs de treball i ingressos alternatius. Els beneficiaris d¿aquests ajuts poden ser les persones físiques, que reuneixen la condició de titular d¿Explotació Agrària Prioritària vigent. L¿àmbit d¿aplicació d¿aquests ajuts correspon als territoris rurals de Catalunya que no estan inclosos en les zones Proder ni en les zones Leader Plus. L¿ajut és del tipus subvenció directa i el percentatge màxim de subvenció pot ser del 35%, amb un import màxim de subvenció de 100.000¿ (sempre que no superi la clàusula de mínims). Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut públic concedit per la mateixa finalitat. Els criteris de priorització són: que els projectes d¿inversió estiguin situats en zones desfavorides, promoguts per dones o bé per joves menors de 40 anys. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de novembre de 2004 i les obres hauran de ser executades, justificades i pagades abans del 15 d¿agost de 2005. La dotació pressupostària d¿aquesta línia d¿ajuts és de 300.000 ¿ (67% a càrrec del DARP i 33% a càrrec del FEOGA-O).

Informació relacionada