RURALCAT | 27/02/2020  Ruralcat

Les activitats de demostració aglutinen la major part de les visites de la Xarxa-i.cat al 2019

L’oficina virtual ha obtingut 2.829 visites i 1.587 visitants al llarg del 2019 i les seccions d’Activitats de demostració, Grups Operatius i Projectes europeus han estat les més visitades.

A la Xarxa-i.cat es poden consultar un total de 165 fitxes de Grups Operatius des del 2015 fins el 2018 i 96 fitxes d’Activitats de demostració del 2017 i 2018

A la Xarxa-i.cat es poden consultar un total de 165 fitxes de Grups Operatius des del 2015 fins el 2018 i 96 fitxes d’Activitats de demostració del 2017 i 2018

La Xarxa-i.cat va rebre 2.829 visites per part d’un total de 1.587 usuaris al llarg del 2019. Pel que fa al contingut de l’oficina, l’apartat d’Activitats demostratives va ser el que va aglutinar la major part de les visites, seguida dels Grups Operatius i els Projectes europeus.

A més, a l’oficina s’han publicat 85 notícies i s’han realitzat 87 jornades tècniques relacionades amb innovació agroalimentària i rural al llarg del 2019.

A la Xarxa-i.cat es poden consultar un total de 165 fitxes de Grups Operatius des del 2015 fins el 2018 i 96 fitxes d’Activitats de demostració del 2017 i 2018.

                                               

Cal destacar que les Activitats de demostració són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària.

Els Grups Operatius consisteixen en l’associació de diversos socis amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Poden formar part d’un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta.

L’espai de Projectes europeus, en canvi, dona cabuda a les iniciatives europees i internacionals finançades amb fons públics amb la voluntat d'afavorir la difusió dels resultats obtinguts, potenciar el sistema d'innovació agroalimentària i accelerar la implantació en el teixit productiu dels coneixements generats.

Font: RuralCat