SECTOR AGRARI | 16/04/2014  DAAM

El Govern impulsa la Llei de la funció inspectora i de control en matèria agrària

El text pretén eliminar les disfuncionalitats causades per les diferents regulacions aplicables, l'europea, l'estatal i l'autonòmica, en els procediments sancionadors

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia.

L’objectiu és garantir la lleialtat de la producció agrària i ramadera en el marc de l’economia de mercat, protegint els drets i legítims interessos dels productors agraris que treballen d’acord amb la normativa.

Amb aquesta iniciativa legislativa, el Govern regularà la funció inspectora i de control de l’Administració dels sectors de llavors i planters; sanitat vegetal; gestió de dejeccions ramaderes i d’altres fertilitzants; personal redactor de plans de gestió de dejeccions ramaderes i d’altres fertilitzants; ordenació ramadera, benestar animal, taxa làctia, higiene i seguretat alimentària; sanitat animal, medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, productes zoosanitaris i altres substàncies, i ús de SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà) per a altres finalitats que no són l’alimentació animal ni els adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic.

Pel que fa al procediment sancionador, les diferents regulacions aplicables, europea, estatal i autonòmica, donen lloc a disfuncionalitats en la tramitació dels expedients sancionadors. Per això, es considera oportuna la unificació dels terminis, ja que poden simplificar la tramitació de tots els expedients sancionadors en matèria d’agricultura i ramaderia i potenciar l’eficàcia i la diligència màximes en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels serveis.

Cal afegir que l’aprovació de la iniciativa no comporta cap modificació o derogació de normativa vigent, ja que actualment no existeix a Catalunya cap règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia.

Les funcions atribuïdes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) s’han anat incrementant progressivament en els darrers anys, la qual cosa ha implicat el correlatiu increment de la tipologia d’inspeccions i controls que es realitzen en el marc d’actuació del Departament. Aquest increment de tipologia motiva l’establiment d’una regulació amb rang de llei que els sigui d’aplicació de forma unitària.