SANITAT ANIMAL | 04/10/2004  Ruralcat

Aprovada la normativa sobre producció i tractament de productes d'origen animal per a consum humà

El Consell de Ministres, en la seva darrera sessió i d¿acord amb les darreres directrius comunitàries, va aprovar un Reial decret en què s¿estableixen les normes de sanitat animal aplicables a la producció, tractament, distribució i importació des de tercers països, de productes d'origen animal destinats al consum humà.

Aliments

Foto: Mediateca CE

La nova normativa té com objectius primordials l'harmonització de les diverses disposicions generals en la matèria, l'establiment de procediments que impedeixin la introducció de malalties animals a la Unió Europea, i la previsió d'actuacions en cas d'organització d'auditories i inspeccions per part d'experts de la Comissió Europea. Per a això s'estableixen abans de res els requisits zoosanitaris generals per a evitar que els aliments de les persones siguin vehicle de transmissió i propagació de malalties transmissibles als animals, indicant les condicions de sanitat animal que s¿hauran de complir per a l'obtenció de productes d'origen animal, tant pel que fa a la situació sanitària de les explotacions, com dels escorxadors. A més de detallar els casos en què serà necessàri una certificació zoosanitària per als productes destinats a consum humà, s'especifiquen les actuacions a realitzar per part de l'Administració central i autonòmica, quan es portin a terme controls o auditories per part dels experts de la Comissió Europea, especialment en cas de comprovar-se durant les inspeccions, l'existència de situacions de risc per a la sanitat animal. El Reial decret recull també les mesures a aplicar per a la importació dels productes d'origen animal per a consum humà procedents de tercers països, assenyalant la necessitat de prendre com a referència les llistes que, actualitzades periòdicament per la Comissió Europea, indiquen els països o part dels països tercers des dels quals es permeten les importacions, així com el contingut dels certificats zoosanitaris que hauran d¿acompanyar als productes importats.