AJUTS | 21/09/2004  Ruralcat

S'aproven les ajudes per pal·liar els danys per incendis i inundacions d¿enguany

El Govern espanyol ha aprovat un Reial decret-Llei pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions i incendis a Catalunya, Aragó, Andalusia, Navarra i País Valencià durant el 2004.

Espinosa valorant els danys

Foto: MAPA

Segons un comunicat del Ministeri d'Agricultura, el Govern estima que les pèrdues de producció ocasionades per les inundacions i incendis en els cultius i territoris afectats configuren una situació equiparable a la de desastre natural, en els termes establerts per les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari. Les noves mesures, que afecten diversos departaments ministerials, es dirigeixen a disminuir les càrregues tributàries i a pal·liar l'impacte en les empreses i particulars afectats. Aquestes s'aplicaran a la reparació dels danys ocasionats per les inundacions de març i la primera quinzena de setembre i pels incendis esdevinguts el juliol i agost passats. Beneficiaris dels ajuts El Reial Decret contempla que seran objecte d'indemnització els danys provocats per les inundacions i incendis en les explotacions agràries que, tenint pòlisses en vigor i emparades pel pla d'Assegurances Agràries Combinades per a l'any 2004, hagin sofert pèrdues no cobertes per les línies d'assegurances agràries combinades. Pel que fa a les produccions que en les dates del sinistre no havien iniciat el període de contractació de l'assegurança corresponent, també podran percebre les anteriors indemnitzacions, sempre que l'agricultor hagués contractat l'assegurança corresponent a aquestes produccions en l'exercici anterior. També es rebrà indemnització pels danys causats en produccions no incloses en el vigent Pla Anual d'Assegurances, excepte el cas en què les produccions afectades estiguessin garantides per una assegurança no inclosa en el Sistema d'Assegurances Agràries Combinades. Tanmateix, es concedeix l'exempció de quotes de l'Impost sobre Béns Immobles corresponents a l'exercici 2004 a les explotacions agràries danyades com a conseqüència directa de les inundacions en incendis i una reducció en l'Impost sobre activitats econòmiques. Amb caràcter excepcional, es podrà autoritzar la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix l'Ordre que desenvolupa, per a l'any 2004, el règim d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit. L'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la seva condició d'Agència Financera de l'Estat, podrà instrumentar una línia de préstecs que tindran com a finalitat finançar la reparació o reposició d'instal·lacions i equips agrícoles, ramaders i de regadiu.