REG | 13/03/2020  Ruralcat

Valoració de les dades agroclimàtiques de la campanya de 2019

Cada any a l’inici de la campanya de reg, cal fer una valoració de la campanya anterior per constatar que en el nostre país estem sotmesos a una gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual. Aquest fet complica la programació de reg i fa que sigui poc recomanable la utilització d’un calendari de reg a partir de dades mitjanes.

Per analitzar la campanya de reg de l’any 2019, i com ja hem anat fent els anys anteriors, hem comparat 10 estacions pertanyents a la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) representatives de les principals zones de regadiu de Catalunya. Aquestes estacions són Aitona (Segrià), Albesa (Noguera), el Poal (Pla d’Urgell), Aldover (Baix Ebre), Alcanar (Montsià), Batea (Terra Alta), Constantí (Tarragonès), Cabrils (Maresme), la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès).  

L’objectiu d’aquest tipus anàlisi és observar la variabilitat climàtica que trobem quan comparem un any concret amb la mitjana d’una estació agroclimàtica de referència. D’aquesta manera, podrem analitzar quina variabilitat mostren les variables climàtiques, ETo i Precipitació, que són la base del càlcul de les necessitats de reg dels cultius. Per a aquesta anàlisi, s’utilitzen mitjanes mensuals per fer-la més fàcil i senzilla, però cal dir que, sobretot en el cas de la precipitació, caldria quasi fer una anàlisi setmanal per avaluar-ne la influència en les necessitats de reg del cultiu.

Tal com es pot observar en la Figura 1, que compara l’ETo i precipitació de gener a desembre amb les dades de l’any mig,  en totes les estacions observades hi ha valors d’ETo (mm) més elevats que l’any mitjà. Això ens indica que segurament vam tenir temperatures més elevades, però no solament, ja que en el càlcul de l’ETo es tenen en compte moltes altres variables com, per exemple, la radicació solar, el vent, etc. En relació amb la precipitació acumulada en aquests mesos, observem que en totes les estacions la precipitació de l’any ha estat menor que l’any mitjà.

                        

Per mostrar el comportament de la passada campanya de regs, es proporcionen els valors de precipitació i evapotranspiració de referència (ETo) dividits en dues parts. Una primera part correspon a la primavera (mesos de març a juny, figura 2); la segona correspon a l’estiu (mesos de juliol a octubre, figura 3). Si observem la figura 2 on hi ha representats l’ETo i precipitació dels mesos de març a juny de les estacions climàtiques observem que tenim una ETo més elevada que l’any mig i una precipitació més baixa que l'any mig. Si observem la Figura 3, els valors d’ETo dels mesos d’estiu i tardor (juliol a octubre) les estacions climàtiques presenten una ETo més elevada que l’any mitjà. Pel que fa a la precipitació acumulada durant aquest període és més elevada (juliol-octubre) que en relació amb l’any mitjà en totes les estacions agroclimàtiques.

                 

                  

Aquest any hem tingut una primavera més seca i amb una major ETo, per tant, podem suposar un increment de necessitats de reg en alguns cultius respecte de l’any mitjà. En canvi, hem tingut una tardor amb més precipitació per successos extrems que han afectat amb molta intensitat a algunes zones de Catalunya.

Si observem algunes de les estacions agroclimàtiques individualment podrem observar uns patrons que es repeteixen en casi totes les estacions climàtiques. En la Figura 4 on es representa la comparació de l’any 2019 en relació a l’any mig a nivell mensual de l’estació agrometeorològica del Poal, veiem que a nivell de precipitacions el més d’octubre va ser molt diferent a l’any mig amb una elevada precipitació en relació a la mitjana. Si observem el mes de març veiem que quasi no hi va haver precipitacions durant aquest mes, mentre que en la resta de mesos, a excepció del mes de juliol, octubre i desembre, la precipitació va ser menor. En relació a l’ETo, en tots els mesos de l’any, va ser més elevada que l’any mig.

                

En la Figura 5 on es representa la comparació de l’any 2019 en relació a l’any mig a nivell mensual de l’estació agroclimàtica de la Tallada d’Empordà, veiem que a nivell de precipitacions el més d’octubre va ser més elevada, com en el cas del Poal. Si observem els mesos de gener, febrer i març observem que quasi no hi va haver precipitacions, per tant tenim un hivern molt secs, i en la resta de mesos a excepció del mes d’abril, octubre i desembre la precipitació va ser menor. En relació a l’ETo, en tots els mesos de l’any, va ser més elevada que l’any mig.

                     

En la Figura 6, on es representa la comparació de l’any 2019 en relació a l’any mig a nivell mensual de l’estació agroclimàtica d’Alcanar, veiem que a nivell de precipitacions durant el més d’octubre és més elevat, però en aquesta zona és sobretot en el mes de desembre per successos meteorològics més extrems que és molt més elevada que l’any mig. També observem un hivern sec (gener, febrer i març) i en la resta de mesos, a excepció del mes d’abril, octubre i desembre, la precipitació va ser menor com en la resta d’estacions. En relació a l’ETo, en tots els mesos de l’any, és més elevada que l’any mig.

                      

En la comparativa de l’any 2019 en relació a l’any mig no és un any d’un patró únic, hi hagut variabilitat anual entre estacions i s’han registrat menys precipitació però desiguals en les diferents estacions agroclimàtiques. S’observa un global de 18% menys de precipitació de mitjana en les 10 estacions agroclimàtiques (de gener a desembre), alguns tan sols en una disminució del 4.3% menys de precipitació (El Poal) en relació a la mitjana de la sèrie d’anys i d’altres un 34.3% menys (Aldover). En relació a l’ETo, s’observa un valor superior a la mitjana de les sèries climàtiques de les 10 estacions, que és un 13% més elevat, que varia amb valors més elevats a Alcanar o Cassà de la Selva o valors inferiors a Albesa, per exemple.

L'Eina de recomanacions de reg, una ajuda per programar el reg

Tal com hem observat en l’apartat anterior, som en un clima mediterrani amb molta variabilitat sobretot en la distribució de les pluges. Per aquest motiu, un calendari fix no és l’opció més adequada en la millora de l’eficiència en el reg, ja que s’observen diferències importants en períodes concrets, com ara primavera i estiu. Per aquest motiu, és aconsellable una programació setmanal del reg, que és fàcilment realitzable gràcies a l’existència de l’Eina de recomanacions de reg de Ruralcat.

L’Eina de recomanacions de reg es troba disponible per a tots els usuaris des de l’any 2005 a Ruralcat. Després de 14 anys, l’increment d’usuaris ha estat espectacular: dels 197 inicials als 1.564 que hi ha actualment inscrits a l’Eina (figura 7). Aquests nombres animen a continuar actualitzant i gestionant l’Eina, ja que és una eina dinàmica que es va coneixent en el territori i va guanyant acceptació i confiança.

                  

Autor:

Maite Sisquella

Oficina del Regant

 

Notícies relacionades