REPARTIMENTS DE FONS ESTATALS | 20/09/2004  Ruralcat

El Govern central destina 16,6 milions d¿euros a programes agrícoles i ramaders a les CC.AA.

El Consell de Ministres ha aprovat la distribució entre les Comunitats Autònomes de 16.692.241 euros, destinats a subvencionar programes agrícoles i ramaders, conforme els criteris adoptats en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada el passat mes de juliol.

En un comunicat, el Ministeri d'Agricultura ha detallat que aquests fons corresponen als crèdits del Ministeri per al compliment de plans i programes conjunts, referits a competències de les Autonomies. La principal destinació dels fons serà el finançament de línies d'actuació en l'àmbit de la sanitat vegetal i animal, En concret, s'ha aprovat la transferència de 6.263.724 euros per a la lluita contra plagues, d'acord amb les propostes de les Comunitats Autònomes de mesures incloses en els programes nacionals de control de la mosca mediterrània de la fruita, i de lluita contra la llagosta. Per als programes de qualitat de les varietats vegetals, i certificació dels materials de reproducció, es distribuiran 63.100 euros. Com a criteri d'assignació s'estableix la participació en programes nacionals d'assajos de qualitat i certificació de noves varietats vegetals, així com en programes nacionals d'assajos d'avaluació agronómica i de qualitat tecnològica de les noves varietats vegetals. En el capítol ramader, s'ha aprovat el repartiment de 10.365.417 euros per a l'inici de programes estatals d'eradicació de malalties dels animals, que inclouen programes de lluita contra la malaltia de Aujeszky, i de vigilància i control de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles dels animals.
Repartiments de fons per comunitats
CCAA Qualitat varietats Plagues Total
Andalusia 5.600,00 199.201,60 204.801,60
Aragó 2.500,00 --- 2.500,00
Astúries 900,00 --- 900,00
Balears --- 46.727,36 46.727,36
Canàries --- --- ---
Cantàbria --- --- ---
Castella ¿ La Manxa --- --- ---
Cantàbria 3.750,00 --- 3.750,00
Castella i Lleó --- 1.251.620,00 1.251.620,00
Catalunya 7.650,00 86.978,75 94.628,75
Extremadura --- --- ---
Galícia 4.000,00 --- 4.000,00
La Rioja 850,00 --- 850,00
Madrid --- --- ---
Múrcia 34.150,00 238.021,50 272.171,50
Navarra 3.700,00 --- 3.700,00
País Basc --- --- ---
País Valencià --- 4.441.175,50 4.441.175,50
Total 63.100,00 6.263.724,71 6.326.824,71