AJUTS | 30/04/2014  RuralCat

Convocatòria d'ajuts al sector apícola per pol·linització

L'objectiu d'aquests ajuts és el manteniment d'arnes per promoure l'acció beneficiosa que les abelles exerceixen, mitjançant la pol·linització, en l'entorn natural. El termini de sol·licitud finalitza el 16 de maig

Rusc d'abelles. Font: DAAM

Rusc d'abelles. Font: DAAM

L’apicultura és una activitat tradicional, implantada en moltes zones rurals de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d’altres activitats agràries.

Així doncs, compleix una funció econòmica ja que proporciona una part important dels
ingressos dels agricultors, però alhora contribueix al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social.

L’activitat apícola afavoreix l’increment de la pol·linització que fan les abelles i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l’equilibri dels ecosistemes i de l’entorn natural on hi ha els abellars. La pol·linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i l’increment de rendiments d’altres espècies cultivades, especialment les fructícoles.

Valorant el benefici que l’apicultura reporta en conjunt a l’agricultura i al medi ambient es considera necessari conservar i continuar fomentant aquesta activitat.

Aquesta Ordre té per objecte modificar les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització, aprovades per l’Ordre AAM/177/2013, de 23 de juliol, i convocar els ajuts corresponents a 2014.

Aquests ajuts van dirigits a les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, professionals de l’apicultura o no, que siguin titulars d'una explotació apícola situada dins l'àmbit territorial de Catalunya. Són convocats per l’ORDRE AAM/129/2014, de 8 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització aprovades per l'Ordre AAM/177/2013, de 23 de juliol, i es convoquen els corresponents a 2014. (DOGC Núm. 6611 - 28.4.2014)