| 15/09/2004  Ruralcat

Elements clau del pla de lluita contra la malaltia d¿Aujeszky. Nova normativa estatal

S¿ha publicat al BOE el reial decret que estableix les bases del programa de lluita, control i eradicació de la malaltia d¿Aujeszky. A més, el servei de Sanitat Animal del DARP ha establert els criteris per fer el càlcul de la prevalença a la malaltia en les explotacions.

RuralCat.- El dia 15 d¿abril es va publicar al BOE el reial decret pel que s¿estableixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la malaltia d¿Aujeszky. Aquest programa marca unes línies d¿actuació més exigents pel que fa a les pautes de vacunació, al control i utilització de les vacunes, a la qualificació sanitària de les explotacions, a les condicions de trasllat dels animals dins de l¿Estat i al programa d¿eradicació. Permet a les Comunitats Autònomes realitzar controls també sobre l¿engreix, a més dels que ja es realitzaven sobre reproductors, així com confeccionar programes d¿eradicació en els que es contempli el sacrifici obligat i la indemnització de reproductors. La vacuna serà obligatòriament viva atenuada. El pla d¿actuacions establert pel Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a l¿any 2003 també és més exigent que el pla anterior. El document adjunt inclou les darreres instruccions per al càlcul de la prevalença de les explotacions. Properament sortirà publicat al DOGC i substituirà l¿ordre de 19 de març de 2001. A més de les mesures d¿intensificació en la vacunació, en els controls serològics i en les condicions d¿obtenció de les mostres, les explotacions estan obligades a designar un veterinari responsable del propi pla de lluita contra l¿Aujeszky i, en cas de no fer-ho, no podran disposar del talonari dels documents sanitaris de trasllat. Aquesta mateixa mesura s¿aplica a les explotacions que presentin un percentatge de prevalença a la malaltia superior al 20% i a totes aquelles que en general incompleixin el pla. Les mesures s¿apliquen en dues fases: De l¿1 al 30 d¿abril. Retirada dels talonaris de les explotacions amb prevalença superior a 50%, d¿aquelles que no disposin de veterinari responsable i de les que no hagin realitzat les vacunacions reglamentàries. De l¿1 al 30 de maig. La retirada dels talonaris s¿amplia a les explotacions amb prevalença superior al 20%. L¿eradicació de la malaltia d¿Aujeszky constitueix una de les bases essencials per a la lliure circulació en el mercat intracomunitari d¿animals, de carns i de productes de l¿espècie porcina. Diversos països de la Unió Europea han aplicat programes d¿eradicació i control d¿aquesta malaltia i han aconseguit la qualificació sanitària de regions o estats lliures d¿aquesta malaltia. A partir del 15 de març de 2003, Alemanya ha passat a formar part del Estats membres lliures d¿Aujeszky, juntament amb Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Luxemburg, Regne Unit i Suècia. França ha augmentat en 14 els departaments lliures, de manera que ja té lliure la major part del seu territori. Aquesta malaltia també afecta els resultats productius i, per tant, econòmics de les explotacions. Tot i així, Espanya encara no té aprovat cap pla a nivell comunitari. Queda molt camí per recórrer i és necessària la participació de tots els agents implicats per evitar que Espanya, i de retruc Catalunya, quedi exclosa del mercat comunitari de productes i animals de l¿espècie porcina. No podem oblidar que al voltant del 30% de la producció final agrària de Catalunya correspon al sector porcí, el qual contribueix en una quarta part a la producció porcina de tot l¿Estat. RuralCat fa un seguiment de l¿evolució del pla de lluita a Catalunya i proporciona les claus per poder interpretar i documentar aquesta temàtica. Per això ha elaborat un resum pràctic de totes les actuacions que contempla al pla 2003 fent una comparació amb l¿anterior. Documentació adjuntada: