| 15/09/2004  Ruralcat

Tres conselleries treballen en el pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats

El Pla per a la correcció de la contaminació per nitrats es desenvolupa de forma coordinada entre els tres departaments de la Generalitat de Catalunya que tenen competències en la matèria: Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Sanitat i Seguretat Social.

L¿aplicació d¿aquest Pla ha permès resoldre o que es trobin en vies de solució alguns dels problemes més immediats. De forma resumida podem destacar les següents accions: 1. S¿han aprovat els Programes d¿actuació a 4 anys de les mesures agronòmiques de les zones vulnerables i es preveuen adoptar plans pilot de gestió de l¿adobat nitrogenat. Aquestes mesures es poden agrupar en l'àmbit de la informació i sensibilització, transferència tecnològica i investigació i, finalment, en l'anàlisi de sòls i mostres vegetals. 2. Es defineixen les mesures de diagnosi, seguiment i control dels recursos hídrics de les 6 zones vulnerables. Fins la data s¿han definit les alternatives de proveïment de l¿abastament d¿aigua de 48 xarxes municipals de 74 municipis afectats per la contaminació per nitrats amb unes inversions totals de 7.665 MPTA (45.525 Euros). Aquestes actuacions permeten als municipis abastar aigua de qualitat suficient en el temps més breu possible i protegir les noves fonts amb criteris de protecció dels aqüífers perquè el problema actual no es reprodueixi en el futur. Actualment, s'han dut a terme nou obres d'onze municipis (dos d'elles, parcialment executades) i deu obres estan essent executades, corresponents a setze municipis. 3. S¿han gestionat 14 Programes comarcals de gestió de les dejeccions ramaderes i s¿han formulat acords amb les associacions ramaderes per analitzar la situació, avaluar les alternatives i definir la seva aplicació posterior. En les àrees excedentàries pel que fa a les dejeccions ramaderes s¿han portat a terme la construcció de 14 basses de regulació de purins i 23 plantes de tractament de purins -- de les quals tres ja es troben en funcionament--, que suposen una inversió privada total d¿uns 53.000 Mpta, (319.000 Euros). 4. S¿han realitzat nous materials d¿informació i capacitació que permetin incidir en tots els àmbits de gestió del sector. Cal destacar el Codi de bones pràctiques agràries, el Manual de gestió dels purins i de la seva reutilització agrícola, el Manual per la bona gestió de les dejeccions ramaderes i la Guia metodològica per realitzar plans de gestió ambiental de les finques agràries. Així mateix es disposa d¿una pàgina web que reuneix accessos a tota la informació accessible a Internet. 5. Amb l¿objecte de divulgar la situació actual i les mesures correctores que s¿estan adoptant, s¿han previst accions de formació, capacitació i sensibilització, com cursos i seminaris tècnics, el pla d¿implantació i promoció dels plans de gestió ambiental de les finques agràries de Catalunya i la Taula de seguiment de l¿ús sostenible de la matèria orgànica secundària. Entre les mesures de capacitació destaquen els acords amb diversos sindicats agraris i el Programa de foment de la bona gestió de les dejeccions ramaderes. 6. A partir de l¿aplicació dels diferents instruments legals en matèria de residus i d¿aigües s¿han adoptat les mesures de control sobre les activitats ramaderes i la gestió de les dejeccions ramaderes. S¿ha de destacar la nova aplicació de la Llei d¿Intervenció Integral de l¿Administració Ambiental, que suposa la transposició a Catalunya de la directiva europea de l¿IPPC, i ha permès una major acció preventiva i de control periòdic sobre les activitats ramaderes susceptibles de produir un impacte sobre el medi.