| 15/09/2004  Ruralcat

Elements del pla director per l'aprofitament de la matèria orgànica secundària

Com a resultat de la implantació dels plans i programes ambientals cal preveure un increment molt considerable de la matèria orgànica d¿origen residual disponible: compost de la fracció orgànica dels residus municipals, fangs de les depuradores biològiques, purins de les activitats ramaderes, residus vegetals, ...

Del conjunt de residus secundaris cal fer-ne un ús sostenible des d¿una perspectiva amb visió global, analitzant les diferents solucions alternatives i amb la participació corresponsable de tots els agents (Generalitat, organitzacions del sector agrari i de la gestió dels residus, comunitat científica). L¿agricultura pot exercir una funció ambiental important com a receptora de matèria orgànica i, per tant, ens pot ajudar a tancar el cicle dels materials, però cal fer-ho de manera ben estudiada i ben planificada per a evitar que ens sorgeixin problemes ambientals. Els objectius del Pla director de la matèria orgànica són: · Determinar els fluxos de matèria orgànica a l¿agricultura en condicions òptimes per a l¿activitat agrària i per a la protecció de la qualitat ambiental. · Establir les mesures adequades per garantir la destinació determinada per a cada flux de matèria orgànica · Explorar nous usos per aquests tipus de residus · Explorar nous mercats per als productes resultants · Fixar les responsabilitat dels diferents agents · Avaluar el balanç econòmic dels sistema i estudiar alternatives pel que fa a les inversions potencialment necessàries · Proposar les reformes normatives o organitzatives necessàries per a una gestió sostenible i de qualitat de la matèria orgànica d¿origen residual. En resum, el Govern de Catalunya fomenta una agricultura i ramaderia sostenible que estigui en equilibri amb l'entorn, i que aquesta activitat econòmica no afecti als sistemes naturals. Així des de l¿administració es fomenta l¿adopció de bones pràctiques ambientals en diferents àmbits com l'ús d'adobs, la gestió dels residus i l'eficiència en l'ús de l'aigua entre d'altres línies d'actuació. Les actuacions preventives i correctores es concreten en un conjunt d¿accions per minimitzar el contingut de nitrats dels aqüífers i evitar noves fonts de contaminació. L¿objectiu immediat és minimitzar els efectes negatius d¿aquesta situació, però, l¿objectiu de fons és canviar la tendència que permeti disminuir les àrees afectades per la contaminació per nitrats d¿origen agrari.