AJUTS | 13/05/2014  RuralCat

Ajuts per a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convoca els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya. El termini de sol·licitud finalitza el 21 de maig

La mel és el producte estrella de l'apicultura. Font: DAAM

La mel és el producte estrella de l'apicultura. Font: DAAM

Aquest ajuts es convoquen per l’ORDRE AAM/141/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, i es convoquen els corresponents a 2014. (DOGC núm. 6619 - 9.5.2014). El termini per presentar les sol·licituds és del 10 al 21 de maig de 2014, ambdós inclosos.

Van dirigits, per a totes les línies d'actuació que se subvencionen, a cooperatives apícoles i agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica pròpia integrades majoritàriament per persones apicultores que compleixin els requisits establerts a l'apartat 2.2 de les bases reguladores i les associacions i les fundacions que tinguin els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

També queden incloses, per a les actuacions que figuren als apartats c)1, c)2 i c)3 i c)4 de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableix l'apartat 2.2 de la convocatòria, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la legislació aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a persones treballadores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/ores autònoms/es.