| 15/09/2004  Ruralcat

La importància del sector agrari i ramader en cada país condiciona la posició davant la PAC

La Política Agrària Comuna (PAC) afecta de manera molt diferent els Estats europeus. Dos elements tenen relació amb aquest efecte: la importància de la població activa agrària respecte al total d'ocupats, i el segon és l'aportació que el sector agroalimentari fa al Producte Interior Brut (PIB) de cada país. Grècia és el país amb més ocupats al sector agrari, però França lidera la relació d'ingrés per ocupat.

RuralCat L'efecte que la PAC té sobre els diferents països de la Unió Europea té a veure amb el pes que hi té el sector agrari. Aquest pes es pot mesurar de dues maneres. La primera és a partir de la proporció que els agricultors i ramaders tenen respecte del conjunt de la població activa. La segona forma de mesurar és a partir del pes que l'agricultura té sobre el Producte Interior Brut (PIB) del país en què s'analitza Un estudi fet per la pròpia Comissió Europea l'any 1999 ens dóna una idea de la importància que el camp té en les distintes economies del continent. Grècia, Portugal, Irlanda i Espanya són els Estats amb un pes més important del sector primari en les seves poblacions actives. Les xifres ho diuen amb claredat: Grècia tenia un 17 per cent d'agricultors i ramaders, Portugal un 12 per cent, Irlanda un 8 per cent i Espanya un 7,4 per cent. Tot i que l'estudi es limita als Estats, es pot afegir que Catalunya no arribava en aquella data al 3 per cent de pagesos i ramaders sobre la població activa. En la part baixa de la classificació europea pel nombre de pagesos i ramaders sobre el total d'actius hi ha el Regne Unit amb l'1,6 per cent i Luxemburg, amb l'1,7 per cent. França tenia el 4,3 per cent de pagesos i Alemanya estava en el 2,9 per cent. Pel que fa al rendiment que els Estats obtenen dels seus sectors primaris, el resultat s'ha de comparar amb el nombre d'actius i també amb la potència genèrica de les respectives economies. Així, Grècia és qui més en treu de l'agricultura, un 7,1 per cent del total. Segueix Espanya, amb un 4,1 per cent, mentre que Suècia i Luxemburg, en l'extrem oposat, només ingressen el 0,7 per cent del seus sectors agraris. Alemanya, tot i l'esforç econòmic que realitza en favor dels seus agricultors i ramaders només recull el 0,9 per cent procedent del camp. França, que té un 4,3 per cent de la seva població activa vinculada amb el l'agricultura i la ramaderia, ingressa procedent d'aquest àmbit un 2,4 per cent.