L'OCUPACIÓ CAU UN 2,8% | 25/05/2010  DAR

La indústria agroalimentària resisteix millor la crisi que altres sectors

Els resultats de l'Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya (IAIAC) 2009 indiquen que la indústria agroalimentària està resistint millor les conseqüències de la crisi que la resta de la indústria alimentària. Aquest fet queda palès en el nombre d'empreses o en l'ocupació, que baixa un 2,8% en comparació del 11,3% general. El mateix succeeix en relació a l'Índex de Producció Industrial (IPI), que pateix un descens del 2,9% en el sector agroalimentari i un 15,7% en el conjunt de la indústria del nostre país.

informe052510cont

Moment de l'acte de presentació de l'Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya. Font: DAR.

 

Aquestes són algunes de les conclusions de l'IAIAC 2009, impulsat per la Fundació del Món Rural. L'acte ha estat presentat pel secretari general del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Xavier Castella, acompanyat del director de la Fundació del Món Rural Francesc Cribillers, i Rodrigo Rabetino i Inmaculada Rico, consultors de Horwath Accelera Management, empresa que ha elaborat l'informe i la seva metodologia.
 
Xavier Castella, ha reafirmat la importància del sector agroalimentari en el sí de l'economia catalana i del seu paper estratègic com a país. Castella també ha explicat que davant la conjuntura econòmica actual era necessari disposar d'un instrument que permetés disposar d'informació de manera més immediata sobre el sector agroalimentari per seguir més a prop la seva evolució. El secretari ha comentat que l'estudi complementarà el que es realitza des del DAR "La indústria, el consum i la distribució agroalimentaris de Catalunya".
 
El responsable del DAR també ha explicat que tal i com apunten les dades d'aquest estudi avançat, es constata l'evolució negativa del sector, tot i que "no totes les dades són negatives, ja que, per exemple, la indústria agroalimentària es comporta millor que la resta d'indústries del país, tal i com demostren les dades d'ocupació i vendes".
 
Castella ha recordat que precisament per fer front a la situació que travessa el sector, des del DAR s'ha aprovat recentment un pla de xoc que inclou 25 mesures. Entre aquestes, n'hi ha tres que estan destinades directament a l'agroindústria com ara posar a disposició de la indústria agroalimentària 70 milions d'euros en concepte d'ajuts directes i préstecs a interès zero, impulsar la internacionalització a través de l'empresa de Promoció Exterior PRODECA, mitjançant una nova campanya intensiva de promoció internacional i, impulsar l'Observatori de Preus i de la Comissió Tècnica de Bones Pràctiques Comercials.  
 
Per la seva banda, el director de la Fundació del Món Rural, Francesc Cribillers, ha reiterat la importància del sector agroalimentari català i la necessitat de disposar d'instruments més àgils per conèixer el seu comportament de manera més immediata.
 

Indústria agroalimentària

L'informe ressenya l'evolució de la indústria alimentària de Catalunya en quant a diferents variables que permeten valorar la seva situació actual. En el sector es van experimentar caigudes del 3,1% en el cas dels ingressos d'explotació i del 3,4% en el cas de les vendes, dades totes dues referides a l'àmbit català. La caiguda de l'ocupació ha estat més suau en el sector agroalimentari (un 4,5% a Espanya, i un 2,8% a Catalunya) en comparació a l'11,3% de la indústria catalana en general.
 
Pel que fa a l'IPI en el sector agroalimentari espanyol ha baixat el 2,9% durant el 2009, respecte a 2008, molt per sota de la baixada del 16,2% en el cas d'Espanya, i del 15,7% per Catalunya que ha tingut la indústria en general.
 
El consum intern a Catalunya el 2009 ha experimentat una caiguda, sobretot, en el cas del canal Horeca, un 10,2 %, major que el descens de consum alimentari general que s'ha situat a Catalunya en un 1%. A nivell general, les marques blanques o del distribuïdor (MDD) han guanyat pes en el mercat de l'alimentació i de les begudes. L'actual conjuntura econòmica ha afectat a la indústria agroalimentària però aquesta s'ha sabut ajustar millor a causa de la tipologia de productes de primera necessitat i de la possibilitat d'adquirir marques blanques que s'adapten al poder adquisitiu del consumidor.
 

Subsectors agroalimentaris

Els subsectors que millor han resistit la crisi actual són el del "cacau, xocolata i confiteria", el de "pastes alimentàries", la "indústria làctia" i el de "resta de productes alimentaris". Els que han evolucionat pitjor en aquest període són: la "indústria de la molineria" i la "indústria vinícola". La resta han patit descensos similars als de la mitjana del sector agroalimentari.
 
Quant a les importacions, incrementen les del "cacau, xocolata i productes de confiteria" i les "d'altres begudes alcohòliques". L'exportació és una altra variable amb descensos del 10% o majors en la majoria dels sectors (com ara el "carni" o el de "begudes"). Amb tot hi ha excepcions, els subsectors de l'"alimentació animal"; de "pastes i similars"; els "aliments infantils i dietètics" pugen per sobre del 6% i d'"altres begudes alcohòliques" i el de "pa, galetes i pastisseria" es mantenen estables.
 
En ocupació la tendència general és d'un lleuger descens, entre l'1 i el 5%, a tots els subsectors. Pel que fa a vendes netes i a ingressos d'explotació la tendència també és a un lleuger descens entre l'1 i el 5% amb excepcions com ara el sector indústria de la "molineria" (més del 10%) i la "vinícola" (entre 6% i 10%). En la variable de vendes netes i ingressos d'explotació només trobem dades positives en el subsector del "cacau, xocolata i productes de confiteria", el "lacti", el de "pastes i similars" i el de "la resta de productes".
 

Catalunya, primer clúster agroalimentari europeu

Segons l'European Cluster Observatory, Catalunya és el primer clúster agroalimentari europeu, seguit de la regió italiana de Lombardia. El sector agroalimentari català és referent per a l'Estat espanyol ja que representa l'11,8% d'empreses espanyoles en aquest àmbit, el 20,4% de l'ocupació i el 23,4% d’ingressos d'explotació. A més, és un sector estratègic dins de l'economia catalana que suposa el 15% de la xifra de negoci del país, només superat per la indústria química, que ocupa el 13% dels que treballen al sector industrial català. El subsector que té més pes és el de la indústria càrnia que suposa el 29,8% de la facturació total de les empreses agroalimentàries, seguida del de begudes, aproximadament, el 17% (si se sumen la indústria vinícola, d'altres begudes alcohòliques i no alcohòliques).
 

Informe avançat sobre l'estat i evolució de la indústria

Disponible el semestre següent de finalitzar l'any, l'IAIAC proporciona informació sobre l'estat i evolució de la indústria agroalimentària catalana d'una forma immediata i actual, de manera que pugui complementar el propi estudi que elabora el DAR, "La indústria, el consum i la distribució agroalimentaris a Catalunya", que aporta dades estadístiques oficials que amb gran rigor assenyalen l'evolució del sector però que ofereix resultats d'un o dos anys anteriors a la data de publicació.
 
La metodologia de l'informe està basada en la consulta a diferents fonts d'informació tant públiques com privades, així com en entrevistes directes als agents actius de la cadena agroalimentària i compta amb una mostra important d'indústries agroalimentàries catalanes. L'informe avalua les variables d'ingressos d'explotació, vendes netes de productes, personal ocupat, consum de matèries primeres, despeses de personal i exportacions i importacions.