AJUTS | 06/06/2014  RuralCat

Ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits

EL DAAM convoca aquest ajuts, l'objectiu dels quals és finançar actuacions per a la conservació, millora i divulgació dels espais naturals protegits de Catalunya, mitjançant l'establiment de tres línies d'ajuts en funció de l'àmbit territorial d'aplicació.

Els àmbits territorials d’aplicació són:

 

  • Línia 1: actuacions en espais naturals de protecció especial (parcs naturals i paratges naturals d’interès nacional).
  • Línia 2: actuacions en espais del Pla Espais d'Interès Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
  • Línia 3: actuacions en zones humides (no incloses en espais protegits).


Les actuacions subvencionables, entre d’altres, són:

  • La restauració, millora i condicionament del patrimoni i els valors naturals de l’espai (maneig d’hàbitats, eliminació d’espècies invasores de flora i fauna,...).
  • El condicionament d’infraestructures vinculades als usos públics de l’espai (obertura de nous senders, instal·lació de tanques i passeres de fusta, instal·lació de senyalització informativa i de guiatge, instal•lació d’observatoris de fauna, habilitació i condicionament de zones d’aparcament de vehicles,...)
  • El condicionament d’edificacions d’ús agroramader i d’infraestructures ramaderes fixes (associades a ramaderia extensiva i d’interès per al manteniment del patrimoni natural, com poden ser tancats per al bestiar, pastors elèctrics, mànegues i passos ramaders).
  • La divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais (edició de tríptics, fulletons, pòsters, material pedagògic i formatiu, actualització i millora de pàgines web i de vídeos i documentals. Només subvencionable en els espais naturals definits per a la línia.


Aquests ajuts van dirigits a ens locals, entitats sense finalitat de lucre, empreses, particulars i agrupacions dels anteriors. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 2 de juliol.

La convocatòria es fa per l’ORDRE AAM/167/2014, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre, i es convoquen els ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015. (DOGC núm. 6635 publicat el 02/06/2014)