SECTOR APÍCOLA | 13/06/2014  ACSA/RuralCat

La UE modifica la directiva de la mel

La nova directiva detalla que el pol·len és un component natural específic de la mel i no un ingredient. També canvia els requisits d'etiquetatge pel que fa a l'esment obligatori en aquells casos en els quals la mel procedeixi de més d'un estat membre o d'un tercer país

Pots de mel. Font: DAAM

En el DOUE L164, de 3 de juny, s’ha publicat la Directiva 2014/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2001/110/CE relativa a la mel.

La modificació de la Directiva 2001/110/CE detalla que el pol·len és un component natural específic de la mel i, per tant, no se l’ha de considerar com un ingredient.

També revisa les competències actualment conferides a la Comissió en l’àmbit de la Directiva 2001/110/CE i modifica els requisits d’etiquetatge pel que fa a l’esment obligatori en aquells casos en els quals la mel procedeixi de més d’un estat membre o d’un tercer país: «barreja de mels de la CE», «barreja de mels no procedents de la CE», «barreja de mels procedents de la CE i de mels no procedents de la CE». La modificació substitueix, per a aquests esments, la referència a la «CE» per la referència a la «UE», atès que amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea va substituir i va succeir la Comunitat Europea.

Els estats membres tenen un termini de dotze mesos per transposar aquesta norma. Durant el termini esmentat s’han de continuar aplicant els requisits de la Directiva 2001/110/CE sense les modificacions introduïdes per aquesta Directiva.

Els productes comercialitzats o etiquetats abans del 24 de juny de 2015, de conformitat amb la Directiva 2001/110/CE, es podran continuar comercialitzant fins que se n’exhaureixin les existències.

Aquesta Directiva entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.