PRODUCCIÓ RAMADERA | 15/09/2004  Ruralcat

Decàleg per obtenir uns productes sans, segurs i de qualitat

Les darreres crisis alimentàries, especialment l'encefalopatia espongiforme bovina ("malaltia de les vaques boges"), han fet extremar les mesures preventives per adaptar les explotacions ramaderes a les noves condicions de producció, tenint en compte la qualitat, la higiene, i la protecció del bestiar.

Canals porcines. Foto: DAR

Per oferir al consumidor uns productes ramaders sans, segurs i de qualitat, obtinguts en processos respectuosos amb l¿entorn i el benestar dels animals, s¿han establert deu regles bàsiques.

  1. Estructures adients: s¿ha d¿oferir a l¿animal les millors condicions d¿allotjament econòmicament suportables, per permetre l¿òptim desenvolupament de les seves funcions fisiològiques i de comportament.


  2. Maneig acurat: no es sotmetrà l¿animal a pràctiques alimentàries, quirúrgiques o de maneig que suposin patiment o estrès, a menys que siguin inevitables o que la no realització d¿aquestes comporti perjudicis més greus. En aquest cas es prendran totes les mesures per reduir al mínim les agressions sobre l¿animal.


  3. Utilització d¿animals adaptats: quan sigui possible, es treballarà amb races autòctones o els seus encreuaments, o amb estirps convenientment adaptades al tipus de producció que es tracti, per aconseguir un millor benestar de l¿animal, un producte adequat a la nostra demanda i una conservació del patrimoni genètic.


  4. Alimentació fisiològicament correcta: es procurarà subministrar a cada animal la ració correcta, d¿acord amb les seves necessitats i adaptada al seu tipus, edat i estat productiu. Així s¿aconsegueix un millor fisiologisme i benestar dels animals, una millor productivitat, un estalvi de matèries primeres i una reducció de les excretes.


  5. Matèries primeres amb garanties: no s¿utilitzarà, en l¿alimentació dels animals, substàncies o matèries que no estiguin degudament autoritzades i, d¿entre aquestes, s¿empraran amb preferència les que, per la seva naturalesa i característiques, podrien formar part de la dieta natural de l¿animal.


  6. Manteniment de l¿estat sanitari òptim: es treballarà per a l¿eradicació de la major part de les malalties transmissibles del bestiar, amb especial atenció a les que puguin afectar l'home, encara que sigui indirectament. Es preferiran les mesures de política sanitària i bioseguretat a les mesures de profilaxi vacunal, i aquestes a la medicació.


  7. Potenciació de les mesures higièniques: la higiene no només és la base de la sanitat animal, sinó que contribueix al manteniment del benestar animal i a garantir la salubritat dels productes ramaders. Per això, s¿extremaran les mesures de neteja i desinfecció, tant a les instal·lacions com en els processos d¿obtenció i manipulació dels productes.


  8. Reducció dels efectes residuals: per a garantir l¿absència de residus en els productes ramaders, no es subministraran als animals substàncies susceptibles de deixar residus perillosos. L¿estimulació de les produccions ramaderes es promourà amb l¿ús de productes naturals o tècniques de maneig no agressives. Quan sigui imprescindible l¿administració d¿un producte químic, antibiòtic o hormonal, es farà sota control veterinari i respectant escrupolosament els terminis de supressió.


  9. Traçabilitat: per tenir constància en tot moment de l¿origen i el procediment d'obtenció dels productes alimentosos derivats dels animals es promourà la identificació dels animals i els seus productes (individual o per lots) i el registre dels processos i tractaments efectuats, de forma semblant a com es fa en el boví. Tots els actors que participen en la producció (explotacions, escorxadors, sales de desfer o embalatge, fàbriques de pinsos o matèries primeres, laboratoris i distribuïdors zoosanitaris) hauran d¿estar registrats, degudament autoritzats i periòdicament controlats per garantir que compleixen la normativa.


  10. Acreditació: per tal que el consumidor pugui tenir reflex visible de la qualitat dels productes i la seva garantia, es promouran les marques i les denominacions específiques, acreditades amb els corresponents registres i controls. Al llarg de tota la cadena productiva, els actors conservaran els oportuns registres de compres, vendes i incidències per acreditar la seva correcta actuació.

Aquest decàleg es resumeix en un principi fonamental, la subsidiarietat: cadascú ha d¿assumir la responsabilitat que li pertoca per posar a l¿abast del consumidor el que li demana, amb la qualitat que li exigeix, obtingut de la forma que li agrada i presentat com, quan i on vol.