| 15/09/2004  Ruralcat

Els intercanvis intracomunitaris de conill. Sèrie anual 1998-2003 i evolució mensual per a 2003

Estadística elaborada per RuralCat sobre els intercanvis intracomunitaris de Catalunya i d'Espanya de conill viu i de carn de conill. La informació prové de l'Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) i es presenta en dues taules: una amb les dades mensuals de l'any 2003 actualitzada per a tots els mesos; l'altra, una sèrie dels cinc darrers anys (1998-2003). Totes dues s'actualizen a mesura que ens arriben noves dades.

Conills en gàbies

L'oferta i la demanda són els principals factors que determinen el preu de la carn de conill, aquí a Catalunya i a la resta de l¿Estat. Ambdós factors estan subjectes a variacions estacionals que s'acostumen a repetir anualment si no hi ha elements externs que incideixin en el mercat. Si bé el tipus de producte que procedeix de fora d¿Espanya no és del tot equiparable al que ofereix el cunicultor català, és un fet que els intercanvis amb d'altres estats influeixen en el mercat del conill, podent ajudar a aguantar-lo, mercès les exportacions, o bé a fer-lo davallar, en el cas de les importacions. RuralCat ha confeccionat unes estadístiques dels intercanvis d'Espanya i de Catalunya amb la Unió Europea. La informació, que prové de l'Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), es desglossa de la següent manera: Taula 1: Intercanvis intracomunitaris mensuals per a l¿any 2003
Inclou les exportacions, les importacions i el balanç final, en milers d¿euros, de les partides aranzelàries Conill domèstic viu (codi 0106.19.10.00) i Carns i despulles comestibles, fresques o refrigerades, de conill domèstic (codi 0208.10.11.00) de l¿any 2002 i, per mesos, de l¿any 2003. Els valors mensuals es van actualitzant a mesura que avança l¿any. Ja està disponible la taula actualitzada per a tots els mesos de 2003. Aquells països en què el valor dels seus intercanvis és relativament important es presenten amb dades disgregades. Taula 2: Intercanvis intracomunitaris anuals (1998-2003)
Inclou les exportacions, les importacions i el balanç final, en milers d¿euros, de les partides aranzelàries Carns i despulles comestibles, fresques o refrigerades, de conill domèstic (codi 0208.10.11.00), Carns i despulles comestibles, congelades, de conill domèstic (codi 0208.10.19.00) i Conill domèstic viu (codi 0106.19.10.00) per als anys 1998 a 2003. D¿aquells països que destaquen en els seus intercanvis en proporcionem dades diferenciades. També, donada la importància de les transaccions entre Catalunya i Andorra de carn fresca o refrigerada de conill, s¿hi inclouen aquests valors. Per al conill viu els intercanvis són nuls fins l¿any 2001. A l¿hora d¿interpretar les estadístiques i, sobre tot, en comparar anys, convé tenir en compte el fet que les dades s¿expressen en valor i no en quantitat, ja que és un muntant subjecte a les variacions del preu al que s¿han fet les transaccions.