PORCÍ | 21/07/2014  RuralCat/DAAM

LIFE+ Futur Agrari aconsegueix reduir més del 45% del nitrogen dels purins

Els primers resultats obtinguts en el seguiment d'un sistema de tractament que té incorporat una centrífuga indiquen que en la fracció sòlida es desplaça més del 45% del nitrogen i el 70% del fòsfor. Amb un rendiment màssic del sistema del 23%.

LIFE+ FUTUR AGRARI

El DAAM a través del Projecte LIFE+ FUTUR AGRARI està realitzant el seguiment de diferents sistemes de separació sòlid-líquid de purins porcins amb l’objectiu de conèixer els rendiments segons tecnologia utilitzada, maneig i tipus de granja.

El procés de separació sòlid-líquid dels purins permet la redistribució dels nutrients en una part líquida i en una part sòlida. La part sòlida es caracteritza per tenir una concentració més elevada de nutrients a diferència de la fracció líquida, on el contingut d’aigua és molt major. La fracció sòlida es pot exportar a una planta de compostatge per fabricar fertilitzants, i la fracció líquida es pot aplicar a camp com fertilitzant o aplicar-hi algun tractament de reducció/eliminació.

Durant aquesta primavera, tècnics del DAAM juntament amb tècnics de l’IRTA-GIRO de Torre Marimon han iniciat el seguiment a diferents granges de porcí que tenen instal·lat un sistema de separació sòlid-líquid per tal de conèixer el rendiment en la separació de nutrients.

Les tecnologies de separació que hi ha al mercat són molt diverses, però essencialment es poden agrupar en tres grups: per gravetat, per pressió i per centrifugació. Per tal de millorar la seva eficiència hi ha explotacions que combinen diferents sistemes de separació en continu i/o apliquen additius als purins (polímers/coadjuvant) abans de la separació.


Gestió de les dejeccions amb un separador centrífug


Un dels sistemes que s’ha avaluat en una de les granges participants al projecte té incorporat en la gestió de les dejeccions un separador centrífug. La granja està ubicada a Osona i el sistema tracta purins porcins i bovins de llet de la pròpia explotació.

El purí generat pel bestiar s’emmagatzema en una bassa de polietilè impermeable exterior de recepció. Mitjançant una bomba el purí es bombeja a un separador de premsa de cargol on es realitza la primera separació. La fracció líquida del purí es desplaça a un dipòsit de regulació abans de bombejar-se a la centrífuga i durant aquest desplaçament s’injecta el polímer i el coadjuvant per millorar el rendiment de la separació. La fracció líquida resultant s’envia a una segona bassa de recepció. La fracció sòlida de la centrífuga es desplaça, juntament amb la fracció sòlida obtinguda de la separació de premsa de cargol al femer mitjançant una cinta transportadora.

Els primers resultats obtinguts en el seguiment d’aquest sistema de tractament que té incorporat una centrífuga són molt esperançadors, ja que s’ha observat que en la fracció sòlida es desplaça més del 45% del nitrogen i el 70% del fòsfor. Amb un rendiment màssic del sistema del 23%.

Aquest és un sistema molt atractiu de tractament per aquelles explotacions que necessitin exportar quantitats (%) significatives de nitrogen i fòsfor del purí; per cada 100 tones de purí tractat, 23 tones es desplacen a la fracció sòlida i 77 tones a la fracció líquida. I amb aquestes 23 tones de la fracció sòlida es pot arribar a treure el 45% del nitrogen i el 70% del fòsfor del purí inicial.

El destí final de la fracció sòlida hauria de ser el compostatge per tal de tenir un producte més estable i amb més valor afegit.
 

Informació relacionada