ALIMENTACIÓ | 22/07/2014  Ruralcat

Espai sobre aromes alimentaris (ACSA)

Aquest nou espai del web de l' Agència Catalana de Seguretat Alimentària desglossa en diferents apartats que faciliten informació sobre la normativa, base de dades i guies que regulen les activitats amb aromes alimentaris.

Les aromes són substàncies, no destinades al consum com a tals, que s'afegeixen als aliments per donar-los o modificar-ne l’olor o el sabor.

Les aromes es regulen mitjançant el Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre les aromes i determinats ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants utilitzats en els aliments i pel qual es modifiquen el Reglament (CEE) núm. 1601/91 del Consell, els reglaments (CE) núm. 2232/96 i (CE) núm. 110/2008 i la Directiva 2000/13/CE.

El Reglament estableix els requisits generals per a l'ús segur de les aromes i proporciona definicions per a les diferents categories d'aromes.

  • Substàncies aromatitzants: substàncies químiques definides que tenen propietats aromatitzants. Poden ser d'origen natural o de síntesi.
  • Preparats aromatitzants: productes d'origen natural compostos per una barreja de substàncies. Es poden obtenir a partir d'aliments o de materials naturals diferents dels aliments.
  • Aromes obtingudes mitjançant procediments tèrmics: productes obtinguts en escalfar una barreja d'ingredients que no tenen propietats aromatitzants per si mateixos.
  • Aromes de fum: productes obtinguts mitjançant el fraccionament i la purificació de fum condensat. Es defineixen al Reglament (CE) núm. 2065/2003.
  • Precursors d'aromes: productes que en si mateixos pot ser que no tinguin propietats aromatitzants però que, afegits intencionalment a un aliment, produeixen aromes durant la transformació de l'aliment, mitjançant ruptura o per reacció amb altres components.
  • Altres aromes: aromes no incloses en les definicions anteriors.
  • Barreges d'aromes: combinacions de les aromes definides més amunt.


D’altra banda, defineix els ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants com a ingredients diferents de les aromes que es poden afegir als aliments amb el propòsit fonamental de donar-los una aroma o modificar-ne la pròpia i que contribueixen significativament a la presència en aquests aliments de determinades substàncies naturals indesitjables, per la qual cosa s’han de regular.

El Reglament estableix que en els aliments únicament es poden utilitzar les aromes o ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants que compleixin les dues condicions següents:

  • Que no plantegin, segons les proves científiques disponibles, cap risc de seguretat per a la salut dels consumidors.
  • Que la utilització no indueixi a error als consumidors.

En aquest sentit, es permet la comercialització, sense necessitat d'avaluació de seguretat prèvia, de preparacions aromatitzants, aromes obtingudes per tractament tèrmic i precursors d'aromes, sempre que s'obtinguin a partir d'aliments.

Per a la comercialització de la resta d'aromes, és necessària una avaluació del risc per part de l'Autoritat Europea de Seguretat alimentària (EFSA) i l’autorització per la Comissió Europea, mitjançant la inclusió en la llista comunitària d'aromes i materials de base de l’annex I del Reglament 1334/2008.

Aquesta llista ha estat aprovada mitjançant el Reglament d’execució (UE) núm. 872/2012 de la Comissió, d'1 d'octubre de 2012, pel qual s'adopta la llista de substàncies aromatitzants aplicable a partir del 22 d'abril de 2013 i es modifica mitjançant els reglaments (UE) núm. 545/2013, 985/2013 i 246/214.

Les mesures transitòries respecte a l’adopció d'aquesta llista es recullen en el Reglament (UE) núm. 873/2012 sobre mesures transitòries respecte de la llista de la unió d’aromes i materials de base que figura en l’annex I del Reglament 1334/2008.

Informació relacionada

El més llegit

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català