AJUTS | 12/08/2014  DAAM/RurlaCat

Convocatòria d'ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries

La principal novetat d'aquesta convocatòria 2014 és l'increment generalitzat dels percentatges de subvenció respecte al Pla 2013 i dels límits màxim d'ajut.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat l’ordre que convoca els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per a 2014, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, el de l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Dins el marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DAAM entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins el sistema d’assegurances agràries...), estableix ajuts a la contractació de les pòlisses.

Els ajuts que es concedeixen per part del DAAM consisteixen en subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts que és un percentatge sobre el cost total de la pòlissa.

La principal novetat que presenta l’Ordre que s’ha publicat ara és l’increment generalitzat dels percentatges de subvenció respecte al Pla 2013 i dels límits màxim d’ajut.

Pel que fa als percentatges de subvenció, s’incrementen en aproximadament un 35% els percentatges de subvenció de les línies d’assegurança agrícoles, en un 25% les línies d’assegurança ramadera i en una mitjana del 20% els de les assegurança de retirada de cadàvers.

Els percentatges d’ajut, segons el grup de subvenció, per a les línies on la subvenció del DAAM es calcula sobre la subvenció d’ENESA per a l’any 2014 són els següents:

 

GRUP

LÍNIES   D’ASSEGURANÇA  INCLOSES EN EL GRUP DE   SUBVENCIÓ

PERCENTATGE 2014

I

Assegurances   ramaderes.

31%

II

Mòdul P   d’assegurances de fruiters, cirera i incendis forestals, entre d’altres.

34%

III

Resta de mòduls   d’assegurances de fruiters, cirera i incendis forestals, i mòdul P   d’assegurances de conreus farratgers i agroenergètics, d’olivera i de   cítrics, entre d’altres.

37%

IV

Assegurances   d’aqüicultura, resta de mòduls d’assegurances de conreus farratgers i   agroenergètics, d’olivera i de cítrics, i mòdul P d’assegurances d’horta, de   flor, planta ornamental i vivers, herbacis extensius, conreus industrials,   vinya i fruita seca.

57%

V

Assegurança   d’apicultura i resta de mòduls d’assegurances d’horta, de flor, planta   ornamental i vivers, herbacis extensius, conreus industrials, vinya i fruita   seca.

74%

VI

Assegurança de   sequera en pastures.

85%

 

En el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts en l’explotació, l’increment de subvenció és del 20% en general, encara que per tal de fomentar la instal·lació de contenidors refrigerats que permetin reduir la freqüència de recollida, l’increment serà del 100%, i no del 20%, en les explotacions que disposin d’aquestes instal·lacions. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.

Per tal de poder-se beneficiar del percentatge corresponent a les explotacions amb refrigerador, a més de complir amb els criteris establerts a la normativa d’Agroseguro per aplicar la taxa corresponent al tipus de maneig d’animals amb refrigerador, caldrà complir amb un dels requisits següents:

i. Freqüència mitjana de recollides superior a 15 dies.
ii. Mitjana de kg per recollida superior als 300 kg.

Els percentatges d’ajut de les línies de retirada, calculats sobre el cost total de la pòlissa són els següents:

 

Nom   classe de bestiar

Percentatge   de subvenció per  explotacions sense   refrigerador

Percentatge   de subvenció per explotacions amb refrigerador

 

Aviram Gran Format

 

54,46%

 

90,76%

Aviram Major Format

53,50%

89,16%

Aviram Mig Format

33,14%

55,24%

Aviram Menor Format

40,74%

67,90%

Aviram Petit Format

24,11%

40,18%

Boví reproductor de carn

9,35%

15,58%

Boví reproductor de llet

15,48%

25,80%

Tractants de boví

28,81%

48,02%

Explotacions especials de boví

11,52%

19,20%

Equí d'engreix

63,52%

105,86%

Resta equí

58,33%

97,22%

Cèrvids

56,12%

93,54%

Conill d'engreix

3,53%

5,88%

Resta conill

56,48%

94,14%

Resta d'Oví i Cabrum

23,48%

39,14%

Tractants d'oví i cabrum

51,18%

85,30%

Porcí d'engreix

3,83%

6,38%

Porcí inseminació

48,28%

80,46%

Resta de Porcí

32,46%

54,10%

Senglars

42,50%

70,84%

 

Per altra banda, els límits màxims de subvenció aplicables a cada pòlissa també s’han incrementat de forma significativa, en més d’un 30% en les línies que fins ara tenien un límit de 2.200 euros i 4.500 euros, que passen a 3.000 euros i 6000 euros respectivament, i en un 25% les línies d’OPFH i aqüicultura que gaudien d’uns límits superiors.

A l’igual que ja es va fer amb els ajuts del Pla 2013, la convocatòria d’ajuts per les assegurances del Pla 2014 es realitzarà mitjançant dues ordres, la primera, que és la que s’ha publicat ara, recull els ajuts de les pòlisses que es contractin fins el dia 31 d’octubre de 2014, i es preveu publicar durant el mes de novembre d’enguany, una segona ordre de convocatòria per les pòlisses del Pla 2014 que es contractin amb posterioritat al 31 d’octubre de 2014.

Finalment, pel que fa a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen, el percentatge d’ajut per aquest any 2014 es manté en el 27% del cost de la prima. Cal recordar, però, que per les pòlisses que es contractin abans del 30 de setembre de 2014, la convocatòria vigent és la que es va aprovar amb l’Ordre AAM/266/2013, de 18 d’octubre, que es va publicar el passat 31 d’octubre de 2013, i que per tant, el termini de sol·licitud està obert des de l’1 de novembre de 2013.