REG | 25/05/2020  Maite Sisquella

Tercer cicle de la planificació hidrològica (2022-2027)

La Directiva Marc en Política d’Aigües de la Comunitat Europea, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, proporciona un canvi de concepte de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses d’aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició.

Bassa de reg

Aquesta normativa estableix una planificació hidrològica integradora

L’objectiu principal de la Directiva és l’assoliment del bon estat ecològic dels sistemes aquàtics superficials i el bon estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies. Aquesta Directiva, instrument d’aplicació obligada als Estats Membres de la UE, es transposa a la normativa estatal, amb el Text Refós de la Llei d’aigües 1/2001 de 20 de juliol i la Llei 62/2003 de mesures fiscals, que  condicionen un seguit de canvis des del punt de vista normatiu, a nivell estatal i autonòmic, així com en la planificació, gestió i control, de manera integrada, de les masses d’aigua, tant continentals com costaneres, a partir de les autoritats competents de les respectives demarcacions hidrogràfiques. En el cas de Catalunya es divideix en casi dues meitats, una part correspon a la Demarcació de les Conques internes on l’autoritat competent és l’ACA, i una altra part pertany a la Demarcació de l’Ebre on l’autoritat competent és la Confederació hidrogràfica del Ebro (CHE). Aquesta gestió s’ha de basar en quatre principis bàsics que hauran de ser tinguts en compte als plans i programes de gestió dels espais aquàtics:

- Principi de no deteriorament i manteniment del bon estat de les masses d’aigua superficials i subterrànies

- Principi d’enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs

- Principi de participació social i transparència en les polítiques de l’aigua

- Principi de plena recuperació de costos en la gestió dels recursos i de l’espai aquàtics

Aquesta normativa estableix una planificació hidrològica integradora com a resultat dels diferents plans i programes de seguiment, de mesures, de gestió específic donant el Pla de Gestió de la Demarcació Hidrogràfica. Els Plans de gestió tenen entre diferents objectius per exemple: garantir la suficiència i l’ús sostenible del recurs, la gestió equilibrada i integradora del domini públic hidràulic, economitzar i racionalitzar el recurs i l’assignació dels usos en funció de la qualitat requerida, garantir el manteniment dels cabals ecològics, assolir un bon estat de les aigües superficials i subterrànies, conservar i mantenir la xarxa fluvial i zones humides, garantir el principi de recuperació de costos dels serveis relacionals amb l’aigua mitjançant l’establiment d’un sistema de tarifació que ofereixi incentius per aconseguir un ús eficient de l’aigua i assoliment d’objectius, entre d’altres.

El Programa de mesures pretén aconseguir els objectius ambientals fixats en l’àmbit de la demarcació, tenint en compte els resultats previs de la diagnosi. Aquests programes de mesures s’aproven prèviament als plans hidrològics.

En el primer calendari d’implantació de la Directiva Marc de l’aigua cal recordar que l’any 2003 es delimitaven les Demarcacions hidrològiques i s’assignaven les autoritats components. En el 2004 es caracteritzava la Demarcació, l’anàlisi de l’estat del medi i econòmic. El 2006 es realitzava el programa de seguiment i el 2009 el Programa de mesures. El primer Pla de gestió s’aprovava pel període 2009 al 2015. Cada sis anys es realitza la revisió del Pla de gestió i actualment ens trobem en la revisió del tercer cicle. El segon Pla de gestió, dins el segon cicle de l’aigua, era pel període 2015 al 2021. Actualment en el tercer cicle de l’aigua, amb revisions dels plans, programa de mesures i el proper Pla de gestió cobrirà el període del 2021 al 2027.

Per l’elaboració, revisió i aprovació d’aquests Plans de gestió es prioritza la participació pública i la informació pública, que és un dels principis contemplats en la Directiva Marc de l’Aigua. El procés de l’elaboració del Pla de gestió de Conca consisteix en documentes inicials del procés de planificació (programa, calendari, estudi general de la demarcació i les fórmules de consulta i projecte de participació pública) on hi ha consulta pública. Posteriorment s’elabora i es fa públic els Esquemes dels principals temes a tractar en la redacció dels Plans de Gestió, 2 anys abans de la publicació del Pla de Gestió, per poder recollir tota la informació i participació pública de tots els agents interessats. L’Esquema de Temes Importants o principals consta de la descripció i la valoració dels principals problemes actuals i previsibles de la demarcació relacionats amb l’aigua i les possibles alternatives d’actuació. La informació i propostes rebudes en la informació i participació es recullen a la revisió del Pla.

Aquests Esquemes provisionals de Temes importants de les demarcacions hidrogràfiques corresponents al procés de revisió del tercer cicle dels plans hidrològics es troben a disposició de qualsevol interessant durant un període de 6 mesos. Durant aquest termini la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’ACA han realitzat i realitzen reunions per promoure la participació activa dels sectors interessats i el públic en general.

Esquema Temes importants de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (25 gener al 24 de juliol, actualment en suspensió per l’estat d’alarma pel Covid-19):  la consulta pública segueix oberta i es pot aportar suggeriments i observacions que es creguin oportunes.

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=61211&idMenu=6141

Esquema dels Temes importants al districte de conca fluvial de Catalunya (setembre del 2019 fins el febrer del 2020): Publicació al portal de l’ACA (http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/3r-cicle-de-planificacio-2022-2027/) i al portal de la Generalitat de Catalunya (https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua). El procés de revisió del Pla de gestió de la conca fluvial de Catalunya es troba en “Anàlisis de les mesures i objectius de qualitat” en relació a la proposta del Programa de mesures i Pla de gestió, procés que tindrà lloc entre el març i desembre del 2020.

Aquests processos finalitzaran amb l’aprovació del Programa de mesures i del Pla de gestió de conca a finals del 2021.

Autora:

Maite Sisquella

Oficina del Regant

Informació relacionada