PERÍODE 2010-2013 | 31/05/2010  MARM

El Govern central estableix ajuts per incentivar el sector del llúpol i fer-lo més competitiu

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals destinades al sector del llúpol, per incentivar un ajust estructural del sistema productiu actual, amb l'objectiu de fer-lo més competitiu i garantir la seva permanència en el temps i la seva rendibilitat i viabilitat a llarg termini.

Llúpol053110cont

 

El Reial Decret inclou tres línies d'ajuda: per a l'establiment de noves plantacions de llúpol, per a la reconversió i millora de les plantacions ja existents i per a l'adquisició de maquinària específica per a la mecanització del cultiu, durant el període que s'inicia l'any 2010 i finalitza el 31 de desembre de 2013.
 
Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, que comptin amb experiència en l'àmbit de l'activitat agrària o amb un nivell de capacitació professional suficient, que presentin un projecte viable des del punt de vista tècnic i econòmic. A més, hauran de tenir la condició de PIME i tenir la consideració d'empresa en crisi.
 
Els ajuts per a l'establiment de noves plantacions inclou l'adquisició del material vegetal, la compra i instal·lació de les estructures de suport i guiat del cultiu, i la implantació de sistemes de reg per degoteig. La superfície subvencionable per beneficiari i any estarà compresa entre les 0,5 i 25 hectàrees, fins un màxim total de 350 hectàrees per al conjunt del període, sent la quantia màxima total de l'ajuda de 8.125 euros per hectàrea.
 
En l'apartat d'ajuts per millorar les plantacions existents s'inclouen les subvencions per a la reconversió varietal de les plantacions de llúpol, amb vista a millorar la seva qualitat i la seva rendibilitat, així com la implantació de sistemes de reg per degoteig a les parcel·les que ja estiguessin sent conreades en regadiu. En aquest cas, la superfície subvencionable estarà compresa entre les 0,2 i 25 hectàrees, per a un total màxim de 450 hectàrees, amb una ajuda total màxima de 3.000 euros per hectàrea.
 
Així mateix, s'estableix una línia d'ajuts per a l'adquisició de maquinària agrícola i equipsespecífics per a la cura, tractament, collita, pelat, assecatge i premsatge del llúpol, així com els grups de pressió per a la instal·lació de sistemes de reg per degoteig. La quantia dels ajuts per a les màquines i equips agraris, que hauran de ser nous i de primera inscripció, serà del 40% de la inversió subvencionable, que no superarà els 150.000 euros.
 
Per a l'elaboració d'aquest Reial Decret han estat consultades les Comunitats Autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats, que han mostrat la seva conformitat amb l'oportunitat i contingut del mateix.