FINS AL 30 D'ABRIL DE 2011 | 31/05/2010  DAR

El DAR convoca ajuts al sector dels farratges dessecats

La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries fa pública la convocatòria d'ajuts als farratges dessecats. Aquests ajuts estan destinats a les empreses transformadores de farratges que hagin estat autoritzades per participar en aquest règim d'ajut, així com també els productors de farratges que subscriguin un contracte d'encàrrec de transformació amb una empresa autoritzada. L'import final de l'ajut serà de 33 euros per tona de farratge transformat. Les empreses transformadores rebran una bestreta mensual de 19,80 euros per tona de farratge dessecat, o de 26,40 euros per tona, si constitueixen una garantia de 6,60 euros per tona. El termini finalitza a partir dels 45 dies naturals següents a l'acabament del mes de què es tracti i sempre abans del 30 d'abril de 2011.

farratge053110cont

 

Per participar a la convocatòria, les empreses de transformació han de presentar una sol·licitud d'autorització, segons el model normalitzat, als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) que corresponen a la ubicació de les seves plantes fabrils quinze dies abans de l'inici de la campanya. La sol·licitud d'ajut anirà referida a la quantitat de farratge que hagi sortit de la fàbrica durant un mes i s'ha de presentar als serveis territorials del DAR corresponents a la ubicació de l'empresa en el termini dels 45 dies naturals següents a l'acabament del mes de què es tracti. La presentació de sol·licituds d'ajut fora d'aquest termini suposarà el descompte de l'1% de l'import de l'ajut per cada dia hàbil de retard. Si aquest retard fos de més de 25 dies naturals, es desestimarà la sol·licitud.
 

Els ajuts que estableix l'Ordre s'apliquen als productes següents:

  • Farina o grànuls d'alfals dessecat artificialment.
  • Farina o grànuls d'alfals dessecat per altre procediment i mòlt.
  • L'alfals, la trepadella, el trèvol, els tramussos, les veces, les lleguminoses herbàcies, les gramínies herbàcies i els cereals esmentats a la secció I de l'annex IX del Reglament (CE) núm. 1782/2003, que s'han recollit verds, amb la planta sencera i les llavors immadures, dessecats artificialment.
  • L'alfals, la trepadella, el trèvol, els tramussos, les veces, l'almegó (trèvol d'olor), la guixa i la serradella dessecats per altre procediment i mòlts.
  • Concentrats de proteïnes obtinguts a partir de suc d'alfals i d'herba.
  • Productes deshidratats obtinguts exclusivament a partir de residus sòlids i sucs que resulten de la preparació dels concentrats esmentats anteriorment.
 

Qui se'n pot beneficiar

Es concedirà un ajut per la transformació de farratges dessecats a les empreses transformadores que es proveeixin dels farratges per transformar mitjançant, almenys, alguna d'aquestes maneres:
 
a) La formalització de contractes amb productors de farratges. Quan el contracte correspongui a una petició especial per a la transformació de farratges subministrats per un productor, haurà d'incloure una clàusula per la qual l'empresa transformadora s'obligui a abonar al productor l'ajut que rebi per les quantitats transformades d'acord amb el contracte.
 
b) La transformació de la producció pròpia; o, en el cas d'agrupacions, la dels seus membres.
 
c) El subministrament de persones físiques o jurídiques que hagin formalitzat contractes amb productors de farratges.