CONFERÈNCIA SECTORIAL D'AGRICULTURA | 28/07/2004  Ruralcat

S¿acorda establir el sistema d¿identificació electrònica d¿oví i cabrum

Els animals de les espècies ovina i cabruna nascuts a partir del pròxim 2 de juliol de 2005 i destinats a reposició s'identificaran electrònicament, segons han acordat la ministra Espinosa i els consellers del ram de les Comunitats Autònomes en la darrera Sectorial. També s'ha decidit destinar 25 milions d'euros al nou pla d'abandonament de la producció lletera i renovar el parc de tractors.

El conseller Siurana durant la Sectorial

El conseller Siurana durant la Sectorial. Foto: MAPA

Donada l'obligació d'identificar, a partir del 1 de gener de 2008, el bestiar oví i cabrum amb un dispositiu electrònic, i la necessitat que els animals nascuts a partir de juliol de 2005 tinguin una segona identificació a més del crotal, tal com exigeix la normativa comunitària, es va acordar identificar als animals de les espècies ovina i cabruna nascuts a partir del pròxim 2 de juliol de 2005, i destinats a reposició, amb un crotal i una identificació electrònica que serà elegida pel comitè Espanyol d'Identificació Electrònica, prèvia anàlisi dels sistemes en ús. La participació del MAPA en el finançament del sistema que s'estableixi podrà arribar fins el 60 per cent del cost d'identificació de la recriança el primer any, decreixent en els posteriors fins un màxim del 50 per cent. Tanmateix, s¿ha previst la participació dels ramaders aportant un 10 per cent del cost del sistema. Fons per a programes agrícoles i ramaders
La Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament rural del passat 26 de juliol, va acordar els criteris i la distribució de 16.664.820 euros entre les Comunitats Autònomes, per al compliment de programes agrícoles i ramaders. D'aquest total s'han destinat 10.365.417 euros per a l'engegada de programes estatals d'eradicació de malalties dels animals, que inclouen actuacions relacionades amb els programes de lluita enfront de la malaltia de Aujeszky i de control i lluita enfront de les EETs. Per als programes sobre qualitat de les varietats vegetals i certificació de material de reproducció es distribuiran 63.100 euros. També es va acordar repartir 6.236.303 euros per a la lluita contra plagues, i es va tenir en compte, per a la seva distribució, les propostes de les Comunitats Autònomes de mesures incloses en el Programa Nacional de control de la mosca mediterrània de la fruita, i de lluita contra la llagosta. Renovació del parc de tractors
Un altre dels temes abordats en la Sectorial va ser el projecte d'ajudes per a la renovació del parc de tractors agrícoles, que actualment té una edat mitjana superior als 15 anys. En aquest sentit, es va acordar establir una ajuda base de 30 euros per cada CV del tractor antic. També s'aplicarà un complement per explotació prioritària, per a agricultors joves i per explotació en zona desfavorida. Aquestes quantitats podran ser completades per les Comunitats Autònomes fins els límits establerts per la normativa comunitària. Programa nacional d'abandonament de la producció lletera
Davant el descens de sol·licituds dels plans d'abandonament indemnitzats, durant els últims anys, i per tal de potenciar el creixement dels ramaders i facilitar la incorporació als joves, es va acordar destinar 25 milions d'euros al nou pla d'abandonament, que es concentrarà en les explotacions de dimensió molt reduïda, de difícil rendibilitat o que no conten amb un relleu generacional. En la Sectorial es van considerar també altres aspectes a tenir en compte en el procés de revisió com la creació pel FEGA i les Comunitats Autònomes d'un sistema d'informació de taxa làctia, la creació d'un òrgan de coordinació en matèria de gestió del règim de taxa, la responsabilitat dels òrgans competents de les CC.AA. en el cas d'incompliment en el subministrament d'informació, o en els terminis necessaris per a la liquidació de la taxa, i els períodes transitoris necessaris per a l'entrada en vigor del nou marc de gestió de la taxa làctia. Pel que fa a les ajudes directes comunitàries al sector lacti per al trienni 2004-2006, es va acordar avançar al 16 d¿octubre la data inicial del termini per al pagament de la prima als productors de llet i dels pagaments addicionals. Aquest termini abans s'iniciava l¿1 de desembre, però s¿ha avançat per tal d'adaptar la normativa nacional als nous terminis establerts en el Reglament de la Comissió per al 2004. Aplicació de la reforma de la PAC a Espanya
Finalment, en la reunió es va dictaminar que el MAPA es dirigeixi als Serveis de la Comissió per comunicar la decisió de no aplicar el Règim de Pagament Únic l¿1 de gener de 2005, sino l¿1 de gener de 2006. Per la seva banda, el secretari general del DARP, Josep Pau i Pernau, ha explicat a EFE que Catalunya va ratificar la seva postura contrària a l¿adopció del criteri nacional.